Xây dựng website mua bán điện thoại di động trên mạng

325 1

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #website mua bán#đồ án#báo cáo thực tập#luận văn#luận văn tốt nghiệp

Mô tả chi tiết

Giới thiệu website mua bán điện thoại
Website mua bán điện thoại di động là một trang web, mà khách hàng có thể xem
thông tin và truy cập trực tiếp để mua bán sản phẩm trong một thời gian tƣơng đối ngắn.
Xu thế thời đại ngày nay càng phát triển đặc biệt là về công nghệ thông tin và website mà
tôi muốn xây dựng là một minh chứng. Thay vì chúng ta phải ra các cửa hàng thì chỉ cần
với một chiếc máy tính đƣợc nối mạng ta có thể truy cập vào các trang web mình muốn
để có thể tìm kiếm thông tin và mua sản phẩm ƣa thích một cách nhanh nhất mà không
gặp khó khăn. Website mua bán điện thoại di động cung cấp cho các bạn thông tin, cùng
với các tính năng, về giá cả của các mẫu điện thoại hiện có trên thị trƣờng.

Nội dung

1L IỜ C M NẢ ƠĐ hoàn thành bài báo cáo t t nghi p này, tr c h t, em xin c m n các th yể ố ệ ƣớ ế ả ơ ầgiáo, cô giáo Khoa Công ngh thông tin Tr ng Đ i h c Dân l p H i Phòng, nh ngệ ƣờ ạ ọ ậ ả ững i đãƣờ d y d , trang b cho em nh ng ki n th c chuyên môn trong b n năm h c,vàạ ỗ ị ữ ế ứ ố ọgiúp chúng em hi uể rõ h nơ các lĩnh v cự đã nghiên c uứ để hoàn thành đề tài đ cƣợ giao.Em xin bày t lòng bi t n xâu s c nh t t i th y giáo Th c sĩ Đ Văn Chi u,ỏ ế ơ ắ ấ ớ ầ ạ ỗ ểng iƣờ đã h ngƣớ d n, chẫ ỉ b oả t nậ tình để em hoàn thành quá trình làm t tố nghi p.ệXin c m n b n bè và gia đình đã đ ng viên c vũ, đóng góp ý ki n, trao đ i,ả ơ ạ ộ ổ ế ổđ ngộ viên trong su t quá trình h c cũng nh làm t t nghi p, giúp em hoàn thành đ tàiố ọ ƣ ố ệ ềđúng th iờ h n.ạEm xin chân thành c mả nơ !H iả Phòng, tháng 7 năm 2009Sinh viênPh mạ Thị Tuy tếM CỤ L CỤL IỜ C MẢ NƠ ................................................................................................................................. 1 M CỤ L CỤ ...................................................................................................................................... 2 N IỘ DUNG BÁO CÁO .................................................................................................................. 4 Ch ngƣơ 1: Kh oả sát, cơ s lýở thuy tế xây d ngự bài toán .............................................................. 4I. Gi iớ thi u vệ ề c sơ ở th cự t p:ậ ................................................................................................. 4 1. Gi iớ thi uệ về tr ngƣờ Đ i h cạ ọ Dân l p H iậ ả Phòng .......................................................... 42. Bộ môn tin h cọ .................................................................................................................... 5II. Kh o sát, c sả ơ ở lý thuy t xâyế d ngự bài toán ......................................................................... 5 1. C sơ ở lý thuy tế c aủ đề tài .................................................................................................. 52. Kh oả sát, c sơ ở xây d ngự bài toán ..................................................................................... 53. Tìm hi u vể ề Web và HTML ............................................................................................... 74. Ngôn ng k ch b n Javaữ ị ả Script ......................................................................................... 105. Tìm hi u vể ề ngôn ngữ asp ................................................................................................ 14Ch ngươ 2: Thi tế kế cơ sở dữ li u vàệ ch cứ năng hệ th ngố ................................................. 17 I. Thi tế kế cơ sở dữ li uệ ....................................................................................................... 17 1. Mô hình liên k t th cế ự th ERể ........................................................................................... 171.1 Các ki uể th cự thể ............................................................................................................ 171.2 Các ki u liên k tể ế ............................................................................................................. 171.3 Mô hình ER ..................................................................................................................... 18II. Phân tích hệ th ngố ............................................................................................................. 211. Thi tế l p bi u đ ngậ ể ồ ữ c nh hả ệ th ngố ............................................................................. 212. S đ phân rãơ ồ ch cứ năng hệ th ngố ................................................................................... 213. Mô hình phân rã ch cứ năng chi ti tế .................................................................................. 214. Danh sách các h s d li u sồ ơ ữ ệ ử d ngụ .............................................................................. 225. Các kho d li u c a h th ngữ ệ ủ ệ ố .......................................................................................... 226. Bi u đ lu ngể ồ ồ d li uữ ệ m cứ 0 .......................................................................................... 237. Bi u đ lu ngể ồ ồ d li uữ ệ m cứ 1 .......................................................................................... 23Ch ngươ 3: Thi tế kế giao di nệ .................................................................................................. 25 I. Giao di n cho userệ ............................................................................................................... 26 1. Xem s nả ph m c aẩ ủ t ngừ hãng ĐT ................................................................................... 262. Xem chi ti t cácế tính năng c aủ t ngừ lo i ĐTạ ................................................................... 263. Dùng tính năng so sánh đi n tho i:ệ ạ ................................................................................... 264. Khách hàng có th Download:ể .......................................................................................... 285. Xem gi i thi u cácớ ệ ph ki n:ụ ệ ........................................................................................... 286. Xem các tin t cứ liên quan đ n ĐTế ..................................................................................... 287. Tìm ki m ĐTế theo tên và theo giá ti n:ề ............................................................................. 288. G iử ý ki nế góp ý ............................................................................................................... 299. Đ tặ mua hàng .................................................................................................................... 29II. Giao di nệ cho admin ............................................................................................................. 30 1. Đăng nh pậ hệ th ngố (dùng cho ng i qu nƣờ ả lý website) ................................................ 302. Quy n qu n lýề ả hãng .......................................................................................................... 313. Thêm Đi nệ Tho i:ạ ............................................................................................................. 324. Xem hoá đ n đ t hàng:ơ ặ ..................................................................................................... 335. Xem góp ý .......................................................................................................................... 346. Qu nả lý tin t cứ .................................................................................................................. 358. Thoát kh i hỏ ệ th ngố .......................................................................................................... 35Ch ngƣơ 4: Thử nghi m hệ ệ th ngố ............................................................................................... 351. H ngƣớ d n cài đ tẫ ặ ............................................................................................................... 352. H ngƣớ d n sẫ ử d ngụ .............................................................................................................. 36NH NẬ XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ ........................................................................................................ 37 1. Nh n xétậ vi cệ ngứ d ngụ CNTT t i tr ngạ ƣờ ĐHDLHP ...................................................... 373. Nh nậ xét đánh giá ch ngƣơ trình h cọ t iạ tr ngƣờ ................................................................. 384. Nh ngữ đề xu t ki n nghấ ế ị .................................................................................................... 38 5. Tự nh nậ xét b n thânả ............................................................................................................ 38N IỘ DUNG BÁO CÁOTên đề tài: Xây d ngự website mua bán đi nệ tho iạ di đ ngộ trên m ngạGiáo viên h ngướ d nẫ : ThS. Đỗ Văn Chi uểM c đích c a đ tàiụ ủ ề : Tìm hi u t ng quan v l p trình web, qua đó xây d ng website ể ổ ề ậ ựmua bán đi nệ tho iạ di đ ng.ộCh ngươ 1: Kh oả sát, cơ sở lý thuy tế xây d ngự bàitoánI. Gi iớ thi uệ về cơ sở th cự t p:ậ- Đ aị đi mể th cự t p:ậ Tr ngƣờ Đ iạ h cọ Dân l pậ H iả Phòng- Đ aị ch :ỉ Dƣ Hàng Kênh – Lê Chân – H iả Phòng.- Đi nệ tho i:ạ (843) 519649- Website: www.hpu.edu.vn- E-mail: [email protected]. Gi iớ thi uệ về tr ngƣờ Đ iạ h cọ Dân l pậ H iả Phòng:Tr ng Đ i h c Dân l p H i Phòng đ c thành l p ngày 24/09/1997 theo theoƣờ ạ ọ ậ ả ƣợ ậquy t đ nh s 792/TTg c a th t ng chính ph và tr thành tr ng th 14 trong hế ị ố ủ ủ ƣớ ủ ở ƣờ ứ ệth ngố các tr ngƣờ đ iạ h cọ dân l pậ trong cả n c.ƣớT khi thành L p đ n nay nhà tr ng đã t ng b c v n lên, kh ng đ nh v tríừ ậ ế ƣờ ừ ƣớ ƣơ ẳ ị ịx ng đáng c a mình trong h th ng giáo d c. Nhà tr ng có đ i ngũ 284 cán b ,ứ ủ ệ ố ụ ƣờ ộ ộgi ngả viên, công nhân viên có trình đ chuyên môn gi i ph m ch t đ o đ c t t. Bênộ ỏ ẩ ấ ạ ứ ốc nh đ iạ ộ ngũ giáo viên c h u non tr đang đ c nhà tr ng đào t o m i đi u ki nơ ữ ẻ ƣợ ƣờ ạ ọ ề ệthu n l i đậ ợ ể h c t p nâng cao trình đ , ch t l ng đào t o trong nh ng năm này ph nọ ậ ộ ấ ƣợ ạ ữ ầl n đ c đ mớ ƣợ ả b o m t đ i ngũ đông đ o các GS, TS các nhà khoa h c tâm huy t v iả ộ ộ ả ọ ế ớngh c a cácề ủ tr ngƣờ khác về tham gia gi ngả d y.ạ Cùng v i vi cớ ệ có m tộ đ iộ ngũ gi i,ỏvi cệ qu nả lý gi ngả d y h c t p-y u t quy t đ nh đ m b o đào t o có ch t l ngạ ọ ậ ế ố ế ị ả ả ạ ấ ƣợđ c nhà tr ng h t s cƣợ ƣờ ế ứ quan tâm.Đ đào t o có ch t l ng, nhà tr ng r t chú tr ng xây d ng c s v t ch t theoể ạ ấ ƣợ ƣờ ấ ọ ự ơ ở ậ ấđánh giá c a nhi u cán b lãnh đ o, tr ng đang tr thành đi m sáng trong h th ngủ ề ộ ạ ƣờ ở ể ệ ốdân l p cậ ả n c.T ng di n tích xây d ng c a nhà tr ng đã lên t i 22.500m2 trênƣớ ổ ệ ự ủ ƣờ ớ33.000m2 di nệ tích m t b ng.ặ ằ Đ mả b oả đ phòng h c,ủ ọ phòng làm vi c,ệ phòng th cựhành, thí nghi m,ệ chỗ,ở khu thể thao, vui ch i,ơ ph cụ vụ cho vi cệ giáo d cụ sinh viên toàn di nệ cả Đ c-Trí-ứTh -ể M .ỹBên c nh nh ng ho t đ ng h c t p, gi ng d y, nhà tr ngạ ữ ạ ộ ọ ậ ả ạ ƣờ r t quan tâm đ n cácấ ếho tạ đ ngộ khác: Mở r ngộ quan hệ h pợ tác v iớ các tr ngƣờ trong n cƣớ và ngoài n c,ƣớlàm công tác khuy n h c, các ho t đ ng xã h i. Tr ng tích c c tham gia vào cácế ọ ạ ộ ộ ƣờ ựphong trào xã h i: Phòng ch ng ma túy, An toàn giao thông, V sinh môi tr ng,cácộ ố ệ ƣờho t đ ng văn hóaạ ộ thể thao khác.2. Bộ môn tin h cọNgành Công ngh thông tin là m t trong 14 ngành đào t o c a tr ng đã đ cệ ộ ạ ủ ƣờ ƣợhình thành và đi vào ho t đ ng ngay sau khi thành l p tr ng 24/9/1997. Ngành đàoạ ộ ậ ƣờt o,ạ nghiên c u, tri n khai ng d ng và đáp ng nhu c u c a xã h i v lĩnh v c Côngứ ể ứ ụ ứ ầ ủ ộ ề ựnghệ thông tin trên đ a bàn thành ph H i Phòng và các t nh mi n duyên h i phíaị ố ả ỉ ề ảB c.Hi n nayắ ệ có 7 phòng th c hành v i kho ng 400 máy tính ph c v cho vi c th cự ớ ả ụ ụ ệ ựhành c a sinh viênủ Công nghệ thông tin nói riêng và sinh viên.II. Kh oả sát, cơ s lýở thuy tế xây d ngự bài toán1. Cơ s lýở thuy tế c aủ đề tàiD aự trên cơ sở các môn đã h cọ nh :ƣMôn c s d li u 1ơ ở ữ ệMôn c s d li u 2ơ ở ữ ệMôn l pậ trìnhAccessMôn l pậ trình ASP2. Kh oả sát, cơ sở xây d ngự bài toán2.1 Mô t bàiả toánC aử hàng mua bán đi nệ tho iạ di đ ngộ Huy Hoàng mu nố xây d ngự m tộ trang web bán đi nệ tho i diạ đ ng trên m ngộ ạ v i m tớ ộ s ch c năngố ứ cơ b nả nh :ƣ- Gi iớ thi uệ hình nhả về các m uẫ đi nệ tho i.ạ- Các thông tin có liên quan và giá đi kèm.- Các thông tin về đi nệ tho iạ sẽ luôn đ cƣơ update th ngƣờ xuyên- M tộ số ch cứ năng tìm ki mế nh :ƣ Tìm ki mế theo hãng đi nệ tho i,ạ theo nhà s nả xu t,ấ theo m cứ giá, theo phong cách, ki uể dáng…- Các d chị vụ b oả hành, cùng v iớ các thông tin về khuy nế m iạ sẽ đ cƣợ chú tr ng.ọ- Tƣ v n,ấ trao đ iổ tr cự tuy nế v iớ khách hàng.- M tộ số hình th cứ thanh toán.V i website này, ng i mua thay vì ph i đ n tr c ti p c a hàng thì h có th lênớ ƣờ ả ế ự ế ử ọ ểm ng đạ ể xem thông tin s n ph m và đ t mua hàng. Khách hàng có th thanh toán b ngả ẩ ặ ể ằhình th cứ tr tr c ti p ho c qua ngân hàng hay qua b u đi n. Sau khi c a hàng nh nả ự ế ặ ƣ ệ ử ậđ s ti n thìủ ố ề sẽ giao hàng đ nế t nậ tay cho khách hàng.2.2 Gi iớ thi uệ website mua bán đi nệ tho iạWebsite mua bán đi n tho i di đ ng là m t trang web, mà khách hàng có th xemệ ạ ộ ộ ểthông tin và truy c p tr c ti p đ mua bán s n ph m trong m t th i gian t ng đ iậ ự ế ể ả ẩ ộ ờ ƣơ ống n.ắ Xu th th i đ i ngày nay càng phát tri n đ c bi t là v công ngh thông tin vàế ờ ạ ể ặ ệ ề ệwebsite mà tôi mu n xây d ng là m t minh ch ng. Thay vì chúng ta ph i ra các c aố ự ộ ứ ả ửhàng thì ch c nỉ ầ v i m t chi c máy tính đ c n i m ng ta có th truy c p vào cácớ ộ ế ƣợ ố ạ ể ậtrang web mình mu nố đ có th tìm ki m thông tin và mua s n ph m a thích m tể ể ế ả ẩ ƣ ộcách nhanh nh t mà khôngấ g p khó khăn. Website mua bán đi n tho i di đ ng cung c pặ ệ ạ ộ ấcho các b n thông tin, cùngạ v iớ các tính năng, về giá cả c aủ các m uẫ đi n tho iệ ạ hi nệcó trên th tr ng.ị ƣờ2.3 Tìm hi uể m tộ số website mua bán đi nệ tho iạ di đ ngộ thegioididong.comMuabandienthoai.com Hnammobile.com Anhvumobile.com Nhatcuong.com Noivedidong.com Dienthoai.com Duylinhmobile.com.vnĐ n v i trang “thegioididong.com“ế ớ ta có th nh n th y giao di n thoáng, dể ậ ấ ệ ễnhìn. Trang web này đã đ a ra đ c các s n ph m cùng v i các tính năng c b n c aƣ ƣợ ả ẩ ớ ơ ả ủnó, kèm v i giá trên th tr ng. Trang web đã xây d ng m t s ch c năng tìm ki m cớ ị ƣờ ự ộ ố ứ ế ơb n nh :ả ƣ tìm ki mế theo hãng đi nệ tho i,ạ theo nhà s nả xu t,ấ m cứ giá, tìm theophong cách, ki uểdáng...Hình th c thanh toán nh : thanh toán ngay sau khi nh n hàng, thanh toán b ngứ ƣ ậ ằchuy n kho n, thanh toán qua b u đi n. Ta th y r ng hi n nay m t s trang m i chể ả ƣ ệ ấ ằ ệ ộ ố ớ ỉd ngừ l i h tr khách hàng tr c tuy n qua đi n tho i, vì v y thay vì ph i g i đi nạ ở ỗ ợ ự ế ệ ạ ậ ả ọ ệtho i ta cóạ th làm thêm ph n chat online v i khách hàng. M t hình th c thanh toánể ầ ớ ộ ứm i nh thanhớ ƣ toán đi nệ tử cũng sẽ đ cƣợ đ aƣ vào nhƣ thanh toán qua th .ẻ3. Tìm hi uể v Webề và HTML3.1 Web tĩnh3.1.1 Khái ni mệ chung về internet và web tĩnhM ng internet là m t k t n i g m nhi u phân m ng trên kh p th gi i, vào m ngạ ộ ế ố ồ ề ạ ắ ế ớ ạinternet ta có th trao đ i th t , d ch v gi i trí, truy n file d li u t kh p m i n iể ổ ƣ ừ ị ụ ả ề ữ ệ ừ ắ ọ ơtrên thế gi i.ớWebsite là gì?Website là m t show room trên m ng internet, n i tr ng bày gi i thi u thông tin,ộ ạ ơ ƣ ớ ệhình nh hay s n ph m, d ch v c a doanh nghi p cho m i ng i trên th gi i có thả ả ẩ ị ụ ủ ệ ọ ƣờ ế ớ ểtruy c pậ b tấ kỳ lúc nào.Th ng m t website đ c s h u b i m t cá nhân hay m t t ch c nào đó, đƣờ ộ ƣợ ở ữ ở ộ ộ ổ ứ ểthi tế l pậ và đ aƣ vào ho tạ đ ng m tộ ộ website ph iả đ baủ y uế tố cơ b nả sau: Tên website hay là tên mi nề oả _Domain name Web hosting: n iơ l uƣ trữ trên máy chủ internet Các trang web: n i ch aơ ứ đ ngự và truy nề t iả các thông tin c aủ websiteWeb tĩnh là website đ c vi t b ng HTML ho c biên d ch thành HTML mà n iƣợ ế ằ ặ ị ộdung c aủ nó không thay đ iổ theo th iờ gian n u khôngế ch uị sự tác đ ngộ tr c ti pự ế vàong iƣờ thi tế kế và n iộ dung trang.Đ cặ đi mể c aủ web tĩnh: trang web tĩnh th ngƣờ đ cƣợ xây d ngự b ngằ ngôn ngữHTML,DHTML.Web tĩnh th ngƣờ đ cƣợ dùng thi tế kế các trang có n iộ dung ít thay đ iổ ho cặ c pậnh t.ậWebsite tĩnh là website chỉ g mồ các trang web tĩnh và không có cơ s dở ữ li uệ đi kèm.Website tĩnh thích h p v i cá nhân,doanh nghi p v a ,nh m i làm quen v i môiợ ớ ệ ừ ỏ ớ ớtr ngƣờ internet.Các tài li u HTML có th so n th o b ng b t kỳ trình so n th o văn b n nào:ệ ể ạ ả ằ ấ ạ ả ảnote page, front page, dream weaver, page milk, Jcreator3.1.2 uƢ và nh cƣợ đi mể cơ b nả c aủ web tĩnh và websitetĩnh uƢ đi m:ểThi t k đ h a đ p, trang web tĩnh th ng đ c trình bày n t ng h nế ế ồ ọ ẹ ƣờ ƣợ ấ ƣợ ơtrang web đ ng v th m m , đ h a vì chúng có th t do trình bày ý t ng trên toànộ ề ẩ ỹ ồ ọ ể ự ƣởb di nộ ệ tích trang web. T c đ truy c p nhanh h n web đ ng vì không m t th i gian truy v n và tínhố ộ ậ ơ ộ ấ ờ ấtoán trên cơ sở d li u.ữ ệ Thân thi nệ v i máyớ tìm ki m.ế Chi phí đ u t th p h n vì không ph i xây d ng c s d li u, không ph iầ ƣ ấ ơ ả ự ơ ở ữ ệ ảl pậ trình ph n m m trong website và chi phí thuê ch cho c s d li u và chi phí hầ ề ỗ ơ ở ữ ệ ệđi uề hành t ngƣơ ng.ứNh cƣợ đi m:ể Khó khăn trong vi cệ thay đ iổ và truy c pậ thông tin. Thông tin không có tính linh ho tạ và thân thi nệ v iớ ng iƣờ dùng. Khó tích h p nâng c p m r ng. Khi mu n nâng c p thì website g n nh ph iợ ấ ở ộ ố ấ ầ ƣ ảsave m iớ l iạ t đ u.ừ ầ3.2 C u trúc c a trang HTMLấ ủ3.2.1Khái ni mệ về các thẻHTMLLà nh ng l nh đ c vi t gi a hai ký hi u <, > chúng xác đ nh ph ng th c hi nữ ệ ƣợ ế ữ ệ ị ƣơ ứ ểthị văn b n trình duy t, có nhi u ki u th đóng và m và n i dung văn b n đ c tácả ệ ề ể ẻ ở ộ ả ƣợđ ng sộ ẽ n m gi a hai th đóng và m . Th đóng và m s d ng cùng m t l nh nh ngằ ữ ẻ ở ẻ ở ử ụ ộ ệ ƣth đóng sẻ ẽ n mằ sau ký hi u /ệNgoài ra các thẻ có th l ngể ồ nhau và có m tộ s thố ẻ không có thẻ đóngThu c tính c a th : nhi u th có nh ng thu c tính đ c bi t đ đ a ra tùy ch nộ ủ ẻ ề ẻ ữ ộ ặ ệ ể ƣ ọkhác nhau cho n i dung văn b n, các thu c tính c a th th ng đ t phía trong th mộ ả ộ ủ ẻ ƣờ ặ ẻ ởn uế không có thu cộ tính ch rõỉ thì trình duy t sệ ẽ bỏ qua khi duy tệ trang.3.2.2 C uấ trúc trang web tĩnh<HTML><Head>......................................</Head><Body>................................</ Body></HTML>H uầ h tế các trang web đ cƣợ chia làm hai ph nầ Ph nầ đ uầ <Head> n i đ nhơ ị nghĩa tiêu đề trang<title>............</title> nh mằ t oạ thu nậ l iợ cho các website tìm ki mế bao g mồ các thông tin về trang, thi tế l pậ vị trí c aủ trang. Ph nầ thân <Body> là ph nầ thân c aủ tài li uệ HTML ch aứ n iộ dung c aủ các trang web (ph nầ chính ).3.3 Các thẻ cơ b nả3.3.1 Các thẻ đ nhị d ngạ văn b nảCác thẻ này n mằ ở ph nầ thân c aủ trang HTML dùng để tác đ ngộ lên van b n,ả đi uề khi nể cách hi nể thị c aủ văn b nả trong trình duy t.ệ <font các thu cộ tính> văn b nả </font> Các thu c tính:ộface = “ font“color= màu size= n <Base font size =n >ch nọ kích cỡ m cặ đ nhị cho văn b nả < B>........</B> ch đ mữ ậ <I>............</ I> chữ nghiêng<U> .........</ U> chữ g chạ chân<P align =“ki uể căn ch nh“>.ỉ ....... </ P>3.3.2 Thẻ t oạ b ngảB ng làả m t côngộ cụ r tấ m nhạ trong thi t kế ế trang web khi dùng b ngả để trình bày các n iộ dung c aủ nó sẽ g nọ gàng, rõ ràng h nơ và không bị vỡ khi duy t.ệ<Table thu cộ tính>. ......... </Table>Bgcolor : chỉ đ nhị màu n nề cho b ngả Border : xác đ nh đ ị ộd y c a vi nầ ủ ề Border color :chỉ đ nh ịmàu cho vi nề<TR>........</TR> t oạ dòng<TD>.........</TD> t o ôạ4. Ngôn ngữ k chị b n Javaả Script4.1 Khái ni mệ Script và Java Script- Script là m t ngôn ng l p trình đ c xây d ng s n trong các trình duy t Webộ ữ ậ ƣợ ự ẵ ệlà m t cách th c t t nh t đ b sung cho tính năng t ng tác cho website nh thay đ iộ ứ ố ấ ể ổ ƣơ ƣ ổgiá tr thu c tính c a đ i t ng trong trang,thay đ i và t ng tác v i giá tr c a ng iị ộ ủ ố ƣợ ổ ƣơ ớ ị ủ ƣờnh pậ dữ li uệ ng iƣờ ta g iọ đó là HTML đ ngộ hay DHTML.- Script có th vi t b ng 2 ngôn ng : Java script và VB script. Nh ng ph n l nể ế ằ ữ ƣ ầ ớng i l p trình l a ch n java script vì nó có th t ng thích v i nhi u trình duy t cònƣờ ậ ự ọ ể ƣơ ớ ề ệvbscript chỉ thích h pợ trong IE c aủ windown.- M t s v n đ c b n c a java script: java script có th n m ph n đ u, ph nộ ố ấ ề ơ ả ủ ể ằ ở ầ ầ ầthân c aủ HTML. Khi mu nố khai báo ho cặ sử d ngụ các đo nạ mã java script thì đo nạmã đó ph iả n mằ gi aữ hai t khóaừ<Script language=“Java script“ >........................mã java script</ Script>- Java script vi tế b iở Netscape nên có phân bi tệ chữ hoa chữ th ng.ƣờ4.2 Kh iở t oạ m tộ java scriptKhi m tộ đo nạ mã java script đ cƣợ vi tế trong trang HTML nó sẽ đ cƣợ ch yạ theo hai cách: Ch yạ t đ ngự ộ khi trình duy tệ n pạ trangCh yạ khi ng iƣờ trình duy tệ th cự hi nệ m tộ tác vụ4.3 Khai báo và sử d ngụ trong java script4.3.1 Khai báo bi nế- Cú pháp:var tên bi n=giáế trị kh iở t oạ (n uế có);var là từ khóa dùng để khai báo bi n.ế Trong m tộ trình duy tệ không nh tấ thi tế ph iả cótừ khóa var.- Tên bi nế là tên do ng iƣờ dùng đ nhị nghĩa- Giá tr kh i t o(n u có): chu i, s , s th p ị ở ạ ế ỗ ố ố ậphân... Ví d :ụ var x,y,z;var hoten =“Nguy nễ Văn A“; var t=35, s=“chu i“ỗ , n=30;4.3.2 Chú thích// chú thích cho m tộ dòng./*. . . . . */ chú thích cho m tộ đo n.ạ4.3.3 Các phép toán sử d ngụ- Số h cọ +, -, * , /- So sánh = =, >=, <=, !=- logic &&, ||, !- phép c ngộ chu iỗ : +4.3.4 Cách vi t hi n th k t qu ra trình ế ể ị ế ảduy tệ Windown.document.write (bi uể th c);ứHo cặ document.write (bi uể th c);ứ Ví d :ụ document.write (“Hello“);4.3.5 Đ aƣ ra h pộ c nhả báo Alert (bi uể th c);ứ4.4 Các c u trúcấ đi uề khi nể c aủ java script4.4.1 Câu l nh ệif D ngạ 1:if (btdk) câu l nh ệ1; D ngạ 2:if (btdk) câu l nh ệ1; else câu l nh 2;ệD ngạ 3:if (btdk 1) câu l nh 1;ệelseif (btdk 2) câu l nh 2;ệ else câu l nh 3;ệ4.4.2 Câu l nhệ forFor (kh i t oở ạ giá tr ;ị btdk; tăng gi mả bi nế đ m)ế{Câu l nh;ệ}4.4.3 Vòng l p doặ whileD ngạ 1:do{ bi u th cể ứ } While (đi u ki n)ề ệ D ngạ 2:while (đi uề ki nệ ){ bi uể th cứ }4.4.4 Câu l nh ệswitch Switch (bi uể th cứ ){ case 1: câu l nh 1;ệ break;case 2: câu l nhệ 2; break;case 3: câu l nhệ 3; break;.......................................case n : câu l nhệ n; break;default câu l nh;ệ}4.5 Hàm và m ngả trong java script4.5.1 HàmCú pháp :function tên hàm (danh sách tham s )ố{ câu l nhệ ;}Trong đó:Tên hàm là tên do ng i dùng đ t gi ng nh quy t c đ t tên bi n, danh sách tham sƣờ ặ ố ƣ ắ ặ ế ốcó ho c không có, n u có thì các tham s phân cách nhau b i d u ph y, d u () là thànhặ ế ố ở ấ ẩ ấph nầ b t bu c. Ta có th dùng hàm đ vi t m t đo n ch ng trình khi c n có th g iắ ộ ể ể ế ộ ạ ƣơ ầ ể ọl i hàmạ thay vì ph iả vi tế l i đo nạ ạ ch ngƣơ trình đó.Ví d : Nh p vào giá tr cho 2 bi n a, b v i a, b là bi n toànụ ậ ị ế ớ ếc cụ Var a,b;function Nhâp(){ a= prompt (“a= “,“ “);b=prompt (“b= “,“ “);}4.5.2 M ngảvar tên m ng=ả new array ();var tên m ng=ả new array (các giá tr kh iị ở t o banạ đ u);ầSau khi khai báo m ngả có thể gán giá trị cho các ph nầ t m ngử ả b t đ uắ ầ từ 0 đ cặ bi tệ trong java script có thể s d ngử ụ chu iỗ ký t thayự vì dùng chỉ sốVí dụ : var x= new array ();x[0] =7;x[1]=5;x[2]=3;Ví dụ : var tuoi = new array ();Tuoi [“hong“] = 20;Tuoi [“hai“] = 27;4.5.3 M t s hàm d ng s n trong java scriptộ ố ự ẵ Date () :tr v ngày, gi hi n t i c a h ả ề ờ ệ ạ ủ ệth ngố Math (): cung c pấ danh sách các hàm toán h cọ L yấ các thành ph nầ c aủ Date ()getday (); getdate (); getmonth (); getyear (); gethour (); getminute ();getsecond ();5. Tìm hi uể về ngôn ng aspữ5.1 ASP là gì?ASP đ c vi t t t t Active Server Page.ASP là m t ch ng trình ch y trên IIS.ƣợ ế ắ ừ ộ ƣơ ạIIS đ c vi t t t t Internet Information Services, đây là m t Webƣợ ế ắ ừ ộ server do Microsoftphát tri n.ể5.2 T pậ tin ASP ch aứ gì?T p tin ASP gi ng nh m t t p tin HTML, h n n a nó có th ch a văn b n,ậ ố ƣ ộ ậ ơ ữ ể ứ ảHTML, XML và mã k chị b n.Mãả k chị b nả đ cƣợ th cự thi trên Web server và k tế quảthu nầ HTML đ cƣợ trả về cho trình duy tệ trên máy khách.T pậ tin ASP có ph nầ mởr ngộ là .asp5.3 ASP có thể làm gì Sử d ngụ ASP b nạ có th :ể Có thể so nạ th o, thayả đ iổ ho cặ thêm n iộ dung vào trang Web r tấ linh đ ng.ộ Đáp ngứ truy v nấ c aủ ng iƣờ dùng ho cặ dữ li uệ đ cƣợ g iở từ HTMLform Có thể truy c pậ b tấ kỳ d li u,ữ ệ ho cặ CSDL nào và trả k tế quả về cho trình duy t.ệ Tùy ch nhỉ trang Web cho phù h pợ v iớ t ngừ đ iố t ngƣợ ng iƣờ dùng. ASP cung c pấ khả năng b oả m tậ vì mã asp không thể xem đ cƣợ từ trình duy t.ệ Vì t pậ tin ASP đ cƣợ trả về nhƣ t pậ tin HTML nên ng iƣờ dùng có thể xem trong b tấ cứ trình duy tệ nào(Internet Explorer, Firefox, Opera. ) N uế l pậ trình ASP t tố có thể gi mả thi uể l uƣ thông m ng.ạ5.4 Cú pháp cơ b nả trong ASPM t t p tin ASP thông th ng ch a các th HTML gi ng nh t p tinộ ậ ƣờ ứ ẻ ố ƣ ậHTML.Tuy nhiên m t t p tin ASP cũng có th ch a ngôn ng k ch b n phía trình ch ,ộ ậ ể ứ ữ ị ả ủph n ngôn ngầ ữ này đ c bao trong c p d u phân cách <% và %>. Ngôn ng này đ cƣợ ặ ấ ữ ƣợth c thi trên Webự server, nó có thể ch aứ b tấ kỳ bi uể th c,ứ phát bi u, thể ủ t cụ ho cặ toántử h pợ lệ nào.6. Gi iớ thi uệ về Microsoft AccessLà m t h qu n tr c s d li u t ng tác ng i s d ng ch y trong môiộ ệ ả ị ơ ở ữ ệ ƣơ ƣờ ử ụ ạtr ngƣờ window. Microsoft Access cho chúng ta m t công c hi u l c và đ y s c m nhộ ụ ệ ự ầ ứ ạtrong công tác t ch c, tìmổ ứ ki mế và bi u di n thông tin.ể ễMicrosoft access cho ta các kh năngả thao tác d li u, kh năng liên k t vàữ ệ ả ế côngc truy v n m nh m giúp tìm ki m thông tin nhanh. Ng i s d ng có th ch dùngụ ấ ạ ẽ ế ƣờ ử ụ ể ỉm tộ truy v n đ làm vi c v i các d ng c s d li u khác nhau. Ngoài ra có th thayấ ể ệ ớ ạ ơ ở ữ ệ ểđ truyổ v n b t c lúc nào và xem nhi u cách hi n th d li u khác nhau ch c n đ ngấ ấ ứ ề ể ị ữ ệ ỉ ầ ộtác nh pấ chu t.ộMicrosoft Access và kh năng k t xu t d li u cho phép ng i s d ng thi tả ế ấ ữ ệ ƣờ ử ụ ếkế nh ng bi u m u và báo cáo trong m t tài li u và trình bày k t qu theo d ng th cữ ể ẫ ộ ệ ế ả ạ ứchuyên nghi p.ệLà m t công c đ y năng l c đ nâng cao hi u su t công vi c. B ng cách dùngộ ụ ầ ự ể ệ ấ ệ ằcác Wizard c aủ MS access và các l nhệ có s nẵ (macro) ta có thể dễ dàng tự đ ngộhóa công vi cệ mà không c nầ l pậ trình.Để thi tế kế m tộ cơ sở dữ li uệ t tố chúng ta ph iả hi uể cách mà m tộ hệQTCSDL qu n tr các CSDL nh th nào. MS access hay b t kỳ m t h QTCSDL nàoả ị ƣ ế ấ ộ ệcó th cungể c p các thông tin cho chúng ta m t cách chính xác và hi u qu n u chúngấ ộ ệ ả ếta cung c p đ yấ ầ đủ m iọ dữ ki nệ về nhi uề đ iố t ngƣợ khác nhau l uƣ trữ trong các b ngảdữ li u.ệSản xuất Điện ThoạiHãng ĐTdành cho Điện ThoạiPhụ KiệnThuộc Loại phụ kiệnPhụ kiệnCh ngươ 2: Thi tế kế cơ sở dữ li u và ch cệ ứ năng hệ th ngốI. Thi tế kế cơ sở dữ li uệ1. Mô hình liên k tế th cự thể ER1.1 Các ki uể th cự thểĐI N THO I: g m các thu c tính: Mã ĐT, mã hãng, tên ĐT, gi i thi u, kíchỆ Ạ ồ ộ ớ ệ th c,ƣớ tr ng l ng, màu, lo i pin, tg s d ng, tg ch , màn hình trong, màn hình ngoài,ọ ƣợ ạ ử ụ ờcamera, tg quay, đèn flash, b nh , danh b , chuông, h tr java, bluetooth, nh tộ ớ ạ ỗ ợ ậký ĐT, rung, profile, l ch,ị wap, trò ch i, FM, mp3,ơ tin nh n,ắ phụ ki nệ đi kèm, chế độ b oả hành, ghi chú, ch tấ l ng,ƣợ giá cũ, giá m i,ớ hình nh….ảHÃNG ĐI NỆ THO I:Ạ g mồ các thu cộ tính: Mã hãng, tên hãng, DC_web. LO IẠ PHỤ KI N:Ệ mã lo iạ PK, tên lo iạ PKPHỤ KI N:Ệ Mã PK, mã lo iạ PK, tên PK, hình nh,ả gi iớ thi u,ệ giá.Đ NƠ Đ TẶ HÀNG: mã DDH, DDH_ ngaytao, DDH_user, DDH_ ten1, DDH_dc1, DDH_ dd1, DDH_mail1, DDH_ ten2, DDH_ dc2, DDH_ dd2,DDH_mail2, DDH_yeucaukhac, DDH_ghichu, DDH_tongtien,DDH_trangthai…CHI TI TẾ Đ NƠ Đ TẶ HÀNG: mã CT, mã DDH, mã ĐT, số l ng,ƣợ giá m i,ớ thành ti n.ề GÓP Ý: ID, họ tên, email, đi n tho i,ệ ạ ý ki n,ế th iờ gian, đã đ c.ọĐ MẾ NG IƢỜ TRUY C P:Ậ ID, đ m.ế1.2 Các ki uể liên k tế1.2.1 Hãng đi nệ tho iạ s nả xu tấ đi nệ tho iạ1.2.2 Ph ki nụ ệ dành cho đi nệ tho iạ1.2.3 Ph ki nụ ệ thu cộ lo iạ phụ ki nệNằm trong Chi tiết DDHĐiện thoạiNằm trong Đơn đặt hàngChi tiết DDHGhi âm Tên ĐTGiới thiệu Trọng lƣợngMã ĐTMâuMàn hìnhdc_webChất lƣợngMã HKích thƣớc Điện thoạiHình ảnhHãng ĐTsx nằm trongTên HDành cho Mã CTSố lgTên pk hình ảnh Chi tiết DDHMã PK giá mớiT.tiềnPhụ kiệnGiới thiệu nằm tronggiá mail địa chỉThuộcDD hàngtênTên Lpk Loại PKghi chúYêu cầu khác Mã DDHdi độngMã LpkTổng tiền1.2.4 Đi nệ tho iạ n mằ trong chi ti t đ nế ơ đ tặ hàng1.2.5 Chi ti tế đ n đ tơ ặ hàng n mằ trong đ nơ đ t hàngặ1.3 Mô hình ER2. Mô hình quan hệ3. C uấ trúc ki uể d li uữ ệY/c cung cấp TT, xem hàngY/c đặt hàngKQ đặt hàng cập nhật, báo cáo0KQ HỆ THỐNG MUA BÁN ĐTKQ AdminKHÁCH HÀNGII. Phân tích hệ th ngố1. Thi tế l pậ bi uể đồ ngữ c nhả hệ th ngố2. Sơ đ phânồ rã ch cứ năng hệ th ngốHệ th ngố mua bán ĐTDĐ1. C p nh tậ ậ danh m cụ2. Đăng ký mua hàng3. Báo cáo3. Mô hình phân rã ch cứ năng chi ti tế3.1 C pậ nh tậ danh m cụ1. C p nh tậ ậ danh m cụ1.1 C pậ nh t DMậ đi nệ tho iạ1.2 C p nh t hãngậ ậ đi n tho iệ ạ3.2 Đăng ký mua hàng2. Đăng ký mua hàng2.1 Tra c uứ2.2 L pậ đ nơ đ t hàngặ3.3 Th ng kê,ố báo cáo3. Th ngố kê, báo cáo3.1 Xem góp ý3.2 Xem đ n đ tơ ặ hàng4. Danh sách các h sồ ơ dữ li uệ sử d ngụ1. Đ nơ đ tặ mua hàng2. B ngả giá về các ĐT3. B ngả hàng4. Hóa đ nơ thanh toán5. Các kho dữ li uệ c aủ hệ th ngố D1: đ nơ đ tặ hàngTT hãng ĐTđáp ứng y/c 1.0Cập nhật Danh mục T.tin ĐTY/c cập nhậtbảng hàngtra cứu ĐTLập đơn ĐHĐĐH 2.0Đăng ký Mua hàng Y/c xem,đặt hàng Kết quảGóp ýchi tiết DDHy/c xem DDH, góp ý 3.0Báo cáoKQgóp ýD7 D3D1 KHÁCH HÀNGD5Admin D6D2: phi uế giao hàngD3: chi ti t đ n đ t ế ơ ặhàng D4: b ngả giáD5: b ngả hàngD6: hồ sơ hãng ĐT D7: góp ý6. Bi uể đ lu ng dồ ồ ữ li uệ m cứ 0hso hãng ĐT7. Bi uể đ lu ng dồ ồ ữ li uệ m cứ 1Y/c cập nhật 1.1Cập nhật Hãng ĐT Ttin hãng ĐThso hãng ĐTT.tin cập nhật D6AdminT.tin cập nhật 1.2Cập nhật danh mục ĐT hàng bảng hàngY/c cập nhật D5KHÁCH HÀNG D5Y/c tra cứuKQ 2.1Tra cứuY/c đặt hàng 2.2Lập đơn ĐH Ttin đơn ĐH đơn ĐHT.tin đơn hàng D1KQ3.1Xem đơn đặt hàng T.tin chi tiết đơn đặt hàngY/c xem góp ý 3.2Xem góp ý T.tingóp ýKQ D7Admin D3Bi uể đồ lu ngồ dữ li uệ m cứ 1: “C pậ nh tậ danh m c“ụBi uể đồ lu ngồ dữ li uệ m cứ 1: “Đăng ký mua hàng“Y/c xem DDHBi uể đồ lu ngồ dữ li uệ m cứ 1: “Th ngố kê, báo cáo“hàng b ng ảhàngCh ngươ 3: Thi tế kế giao di nệDo tính ch tấ c aủ website là mua bán nên giao di nệ c nầ đ cƣợ thi tế kế dễ nhìn, b tắ m t,ắ thoáng, vì v yậ giao di nệ trang web sẽ đ cƣợ chia làm 4 ph n:ầ Ph nầ trên cùng sẽ là logo c aủ c aử hàng Ph nầ góc bên trái c aủ trang sẽ để gi iớ thi uệ về các hãng ĐT, tin t c,ứ các phụ ki nệ Ph nầ góc bên ph iả c aủ trang sẽ là thông tin về giỏ hàng và đ tặ mua hàng, các ch cứnăng về tìm ki m, soế sánh ĐT và download. Ph nầ chính c aủ trang sẽ là n iơ gi iớ thi uệ các đi nệ tho iạ và l iờ gi iớ thi uệ tóm t t,ắ khi ta kích vào s nả ph mẩ sẽ ra thông tin chi ti tế về s nả ph mẩ đó.LOGO trang webHãng ĐTGi iớ thi uệ các s nả ph mẩ Thông tin giỏ hàngTìm Ki mếCác phụ ki nệSo sánh ĐTTin t cứ Download Ph nầ gi iớ thi uệ về hãng đi nệ tho iạ ta sẽ có m tộ số hãng nh :ƣ samsung, motorola, O2, nokia, philip, sony ericssion, hp… Phụ ki nệ g mồ có pin đt, x cạ đt, tai nghe, vỏ đt, và các phụ ki nệ khác Tin t c:ứ m tộ số sự ki nệ n iổ b tậ trong ngày, các thông tin m i,ớ tình hình ra m tắ các s nả ph mẩ m iớ Thông tin giỏ hàng: xem giỏ hàng (xem các s nả ph mẩ mà khách hàng đã ch nọ mua) và mua hàng Tìm ki m: Kháchế hàng có thể tìm theo tên đt, hay theo m cứ giá So sánh: So sánh các tính năng gi aữ hai đi nệ tho iạDownload: Khách hàng có thể download các trò ch i,ơ ph nầ m m….ềSau đây là m tộ s giao di nố ệ th cự nghi mệI. Giao di nệ cho user1. Xem s nả ph mẩ c aủ t ngừ hãng ĐTClick vào tên hãng ở menu trái để có thể xem các đt có trong hãng đó2. Xem chi ti tế các tính năng c aủ t ng lo iừ ạ ĐTClick vào tên ho cặ nh c aả ủ m iỗ đt để có thể xem chi ti tế tính năng c aủ đt đó3. Dùng tính năng so sánh đi nệ tho i:ạKhách hàng có thể ch nọ 2 đi nệ tho iạ để so sánh các tính năng v iớ nhau.- Khi b mấ vào nút “Ch nọ ĐT 1” ho cặ “ch nọ ĐT 2” sẽ hi nệ lên m tộ c aử sổ m i đớ ể khách hàng ch nọ ĐT mu nố so sánh- B m menu bên trái đ xem danh sách và ch n các đi n tho i c a m t ấ ể ọ ệ ạ ủ ộhãng Ngoài ra có th b mể ấ vào nút “So sánh” ph nở ầ gi iớ thi uệ các đt- Sau khi ch nọ 2 đi nệ tho iạ để so sánh k tế quả sẽ hi nể thị lên trang web, các ph nầ khác nhau c aủ 2 đi nệ tho iạ sẽ đ cƣợ đ iổ m uầ khác4. Khách hàng có thể Download:Các ph nầ m mề và các ti nệ ích c aủ đi nệ tho iạ nh :ƣ Hình n n,ề Nh cạ Chuông, Ph nầ m m,ề trò ch iơ … …5. Xem gi iớ thi uệ các phụ ki n:ệ6. Xem các tin t c liên quan đ n ĐT:ứ ế 7.Tìm ki mế ĐT theo tên và theo giá ti n:ềTrong ô tìm ki m khách hàng có th tìm theo tên ho c m t mã s b t kì c a ế ể ặ ộ ố ấ ủĐT Ph nầ tìm theo giá khách hàng có thể tìm theo nh ngữ giá có s nẵ ho cặ tìm theo giá mà mình có thể đ tặ mua hàng .8. G iử ý ki n gópế ý:Khách hàng có thể g iử ý ki nế góp ý ho cặ các v nấ đề th cắ m cắ cho ng iƣờ qu nả lý c aủ trang web b ngằ cách nh nấ vào nút [góp ý] trên các thanh liên k tế nhanh c aủ website.Website có hỗ tr bợ ộ gõ ti ngế vi t theoệ 3 ki u gõể Telex,VNI, VIQR, t iạ đây khách hàng có th tr c ti p g i các ý ki n c a mình đ n ng i qu n lý trang web m t cách ể ự ế ử ế ủ ế ƣờ ả ộnhanh chóng nh t. Đ ti n cho vi c tr l i khách hàng c n đi n đ y đ thông tin cá ấ ể ệ ệ ả ờ ầ ề ầ ủnhân để ng iƣờ qu nả lý ti nệ vi cệ trả l i m tờ ộ cách s mớ nh tấ9. Đ tặ mua hàng:Ph nầ chính c aủ website là khách hàng có thể đ tặ mua hàng tr cự ti pế trên website,sau khi tìm đ cƣợ m tộ s nả ph mẩ ngƣ ý khách hàng click chu tộ vào nút MUA trongph nầ gi iớ thi uệ c a t ngủ ừ đi nệ tho i.ạSau khi ch nọ mua Website sẽ chuy nể đ nế trang thông tin về gi hàng c aỏ ủ khách hàng, t iạ đây khách hàng có thể xem thông tin nh ngữ s nả ph mẩ mình đã ch n muaọTrong ô “SL” khách hàng có thể thêm số l ngƣợ s nả ph mẩ mu nố mua sau đó b mấ nút “ C pậ nh t”ậ để website tính số ti nề mà khách hàng c nầ ph iả thanh toán.N uế khách hàng mu n b m tố ỏ ộ s n ph mả ẩ thì tích vào ô vuông nh ỏ ở ph nầ s nả ph mẩ mu nố bỏ đi và b mấ nút “Xóa”Đ ti p t c mua các s n ph m khác khách hàng Click vào ph n [Xem Hàng] , ể ế ụ ả ẩ ần uế mu nố đ t muaặ nh ng m t hàngữ ặ đã ch nọ khách hàng Click vào ph nầ [Đ tặ Hàng]Khi đ tặ hàng khách hàng ph iả đi nề đ yầ đủ thông tin vào Form đ tặ mua hàngII. Giao di nệ cho admin1. Đăng nh pậ hệ th ngố (dùng cho ng iƣờ qu nả lý website) Sau khi đăng nh pậ quy nề ng iƣờ qu nả lý ởtrang ch :ủTrang web sẽ tự đ ngộ thêm vào cho ng iƣờ đăng nh pậ các quy nề qu nả lý trang web:2. Quy nề qu nả lý hãng:Ng iƣờ qu nả lý có thể thêm m tộ hãng Đt m iớ ho cặ s aử hay xoá m tộ hãng ĐT đang có s nẵ , ch c nỉ ẩ click vào nút t ngƣơ ngứ v iớ thao tác mu n làmố :Thêm hãng m i:ớS aử thông tin c a m t hãngủ ộ ĐT:Đ xoá m t hãng ĐT ng i qu n lý click vào nút xoá t ng ng v i tên ể ộ ƣờ ả ƣơ ứ ớhãng ( Chú ý: khi xoá m tộ hãng ĐT thì t tấ c c cácả Đt thu cộ hãng Đt đó cũng sẽ bị xoá h tế )3. Thêm Đi nệ Tho i:ạNg iƣờ qu nả lý có thể thêm, s a,ử xoá thông tin c aủ m tộ ĐT b tấ kìKhi ng i dùng đăng nh p vào quy n qu n tr , trang web s t đ ng thêm vào tính ƣờ ậ ề ả ị ẽ ự ộnăng s aử và xoá thông tin c aủ m iỗ ĐT, ng iƣờ qu nả lý chỉ c nầ click vào nút t ngƣơ ngứ v iớ thao tác mu nố th cự hi nệĐể thêm m tộ Đt m iớ ng iƣờ qu nả lý click vào nút thêm đi nệ tho iạ t iạ Menu dành cho qu nả trị WebTrang web sẽ chuy nể t iớ Form để ghi các tính năng chi ti tế c aủ ĐTĐ uầ tiên ng iƣờ qu nả lý ch nọ hãng c aủ ĐT c nầ thêm vào ,n uế là hãng Đt m iớ thì b mấ vào Thêm hãng m i.sauớ đó đi nề đ yầ đủ thông tin c nầ thi tếChú ý khi thêm ĐT :- Ở ph nầ giá cũ ,giá m iớ chỉ dùng ki uể s ,khôngố đ cƣợ dùng chữ- Ở ô tích “ĐT đ cặ bi t”ệ có tác d ngụ khi ng iƣờ qu nả lý tích vào “Có” thì ĐT này sẽ tự đ ngộ hi nệ lên trang chủ ở ph nầ S nả ph mẩ đ cặ bi tệ- 4 Đi n tho iệ ạ đ c thêmƣợ m i g nớ ầ nh t sấ ẽ hi nệ lên trang chủ ph nở ầ “S n ảph mẩ m iớ nh pậ ”4. Xem hoá đ nơ đ tặ hàng:Có ch cứ năng xem các hoá đ n màơ khách hàng đã đ tặ muaỞ ph nầ nay n uế ng iƣờ qu nả lý mu nố xem chi ti tế t ngừ hoá đ nơ thi click vào ph nầ “ H tên ”, m i đ n đ t hàng sau khi đã xem chi ti t s chuy n sang tr ng thái ọ ỗ ơ ặ ế ẽ ể ạđã đ c, 2ọ nút “ Đánh d u đ c” và “Đánh d u m i” có tác d ng chuy n tr ng thái đ c ấ ọ ấ ớ ụ ể ạ ọho c ch aặ ƣ đ c c a đ n đ t hàng. Đ xoá m t đ n đ t hàng ch c n tích vào ph n ọ ủ ơ ặ ể ộ ơ ặ ỉ ầ ầch n t ng ngọ ƣơ ứ v iớ đ nơ đ tặ hàng mu nố xoá r iồ b mấ Xoá.Trong m iỗ chi ti tế c aủ đ nơ đ tặ hàng ,ng iƣờ qu nả lý có ph nầ Ghi chú để ti nệ vi cệ sử lý đ nơ đ tặ hàng5. Xem góp ý:Có ch cứ năng xem các ph nả h iồ c aủ khách hàngSau khi xem xong ý kiên góp ý có thể b mấ nút “Xoá” để xoá ý ki nế t ngƣơ ngứ6. Qu nả lý tin t c:ứDùng để qu nả lý các tin t cứ đ cƣợ đăng ở trang chủ7. Qu nả lý Download:Qu nả lý các file ti nệ ích dành cho ng iƣờ sử d ngụ download8. Thoát kh iỏ hệ th ngố :Thoát kh iỏ phiên làm vi cệ c aủ ng iƣờ qu nả lýCh ngươ 4: Th nghi mử ệ hệ th ngố1. H ngướ d nẫ cài đ tặA- C uấ hình máy:Máy chủ :- Ph nầ c ng: Cóứ thể cài đ tặ Windows 2000 tr lên,ở HDD tr ngố ít nh t 10MBấ- Ph nầ m m:ề Có cài đ tặ IIS, Access, phân quy nề để có thể c pậ nh tậ thƣ m cụ ch aứ database.Máy tr mạ :- Ph nầ c ngứ : Có thể cài đ tặ đ cƣợ Windows 95 trở lên.- Ph nầ m mề : Có cài đ tặ trình duy tệ IE5.0 trở lên ho cặ các trình duy tệ khác t ngƣơ ng.ứB- Cách cài đ tặ :Máy ch :ủT oạ thƣ m cụ oả trên IIS :- Vào Start -  Run , gõ l nhệ "inetmgr"Trên c aử sổ IIS ch nọ Local computer  Websites  Click chu t ph iộ ả vàoDefault web site ch nọ Start r iồ vào New  Virtual DirectoryCh nọ tên thƣ m cụ oả mu nố t oạ  Next Đ aƣ đ nế thƣ m cụ ch aứ website  NextTích h tế vào các tùy ch nọ ti pế theo  Finish.Máy chủ và máy tr mạ đ uề có thể truy c pậ vào trang web b ngằ cách :Mở IE gõ đ ngƣờ d nẫ : http:// Đ a‟ ị chỉ máy ch /ủ‟ „ tên thƣ m cụ oả v aừ t o /ạ ‟ vào thanh Address bar, đây là đ ngƣờ d n đ nẫ ế trang chủ c aủ trang web2. H ngướ d nẫ sử d ngụa. H ngƣớ d nẫ cho khách hàngSau khi vào trang chủ n uế không đăng nh pậ vào hệ th ng,ố trang web sẽ m cặ đ nhị ng iƣờ sử d ngụ là khách hàng.Khách hàng có thể sử d ngụ các ti nệ ích c aủ trang web nh :ƣ Xem hãng ĐT Xem thông tin về ĐT Tìm ki mế ĐT mình c nầ Tìm ki mế các s nả ph mẩ theo tên, hãng, m cứ giá… Xem thông tin về các phụ ki n.ệ ……………………………b. H ngƣớ d nẫ cho nhà qu nả lýSau khi đăng nh pậ quy nề ng iƣờ qu nả lý ở trang ch ,ủ trang web sẽ tự đ ngộ thêm vào cho ng iƣờ đăng nh pậ các quy n qu nề ả lý trang web nh :ƣ Quy nề qu nả lý hãng Thêm ĐT Xem hóa đ nơ đ tặ hàng Xem góp ý Qu nả lý tin t cứ Qu nả lý download Thoát kh iỏ hệ th ngốNH NẬ XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ1. Nh nậ xét vi cệ ngứ d ngụ CNTT t iạ tr ngườ ĐHDLHP- Hi n vi c ng d ng CNTT trong tr ng Đ i h c Dân l p H i Phòng đ cệ ệ ứ ụ ƣờ ạ ọ ậ ả ƣợth cự hi n trong h u h t các phòng ban và các máy tính trong toàn tr ng đ u đ cệ ầ ế ƣờ ề ƣợn i m ngố ạ LAN n iộ bộ v iớ nhau thu nậ ti nệ cho vi cệ qu nả lý chung.- Các máy tính đ u đ c n i m ng INTERNETề ƣợ ố ạ ph c v cho vi c h c t p,ụ ụ ệ ọ ậnghiên c uứ cán b ,ộ gi ngả viên, công nhân viên và sinh viên toàn tr ngƣờ .2. Nh ngữ đề xu tấ gi i phápả cho tr ngƣờ ĐHDLHP trong vi cệ ngứ d ngụ CNTT đểmang l iạ hi uệ quả công vi cệ caoTuy vi c ng d ng CNTT đ c tri n khai r ng kh p trong toàn tr ng, songệ ứ ụ ƣợ ể ộ ắ ƣờv nấ đề đ tặ ra là ph iả xây d ngự đ cƣợ m tộ ch ngƣơ trình qu n lýả t ngổ thể đáp ngứ nhuc uầ trong giai đo n m i, v n đ qu n lý trong th t c hành chính còn c ng k nh chạ ớ ấ ề ả ủ ụ ồ ề ủy u là do conế ng i làm th công, vì v y trong giai đo n t i nhà tr ng c n có nh ngƣờ ủ ậ ạ ớ ƣờ ầ ữgi i pháp tin h cả ọ hóa trong vi c qu n lý nhân cán b , gi ng viên, công nhân viên nóiệ ả ộ ảriêng và qu n lýả tr ngƣờ nói chung t oạ s thu nự ậ ti nệ cho công tác qu nả lý đ cƣợ t tốh n.ơ3. Nh nậ xét đánh giá ch ngươ trình h cọ t iạ tr ngườ- Các gi h c trên l p đ c giáo viên l ng ghép các bài t p l n và các bu iờ ọ ớ ƣợ ồ ậ ớ ổxêmina trên l p t o đi u ki n làm vi c theo nhóm, phát huy kh năng t duy t h c,ớ ạ ể ệ ệ ả ƣ ự ọt nghiênự c uứ c aủ sinh viên.- Ch ng trình h c mà nhà tr ng đ a ra có s đ i m i so v i năm tr c phùƣơ ọ ƣờ ƣ ự ổ ớ ớ ƣớh pợ h nơ xu thế phát tri nể c aủ n nề công ngh thôngệ tin trên thế gi i.ớ- Sau 4 năm h c t p và trau d i đ o đ c t i tr ng, tuy r ng còn có nh ngọ ậ ồ ạ ứ ạ ƣờ ằ ữ đi mểch a phù h p song cũng đã trang b cho chúng em nh ng ki n th c n n t ng v côngƣ ợ ị ữ ế ứ ề ả ềngh thông tin đ có th hoàn thành nh ng công vi c, nhi m v đ c giao và ph nệ ể ể ữ ệ ệ ụ ƣợ ầnào đáp ngứ đ cƣợ nh ngữ yêu c uầ c aủ công vi c sauệ khi ra tr ng.ƣờ4. Nh ngữ đề xu tấ ki nế nghị- Nhà tr ng có th phân chia l p đi theo t ng chuyên ngành riêng nh ph nƣờ ể ớ ừ ƣ ầm m,ề ph n c ng, m ng, ... giúp sinh viên phát huy s tr ng c a mình, t p trung vàoầ ứ ạ ở ƣờ ủ ậchuyên ngành a thích mà không m t th i gian v i nh ng môn h c khác đ có th t pƣ ấ ờ ớ ữ ọ ể ể ậtrung ki nế th cứ cho công vi cệ sau khi ra tr ng.ƣờ- Xây d ng m t phòng nghiên c u, ng d ng công ngh dành cho giáoự ộ ứ ứ ụ ệ viên vàsinh viên có đi uề ki nệ t tố h nơ để nghiên c uứ các đề tài khoa h c.ọ5. Tự nh nậ xét b nả thân- Trong th i gian h c t p và rèn luy n t i tr ng, d i s h ng d n t n tìnhờ ọ ậ ệ ạ ƣờ ƣớ ự ƣớ ẫ ậc aủ các th y cô trong B môn tin h c nói riêng và các giáo viên c a tr ng nói chung,ầ ộ ọ ủ ƣờem đã r t c g ng đ ti p thu nh ng ki n th c th y cô truy n đ t và nghiên c u cácấ ố ắ ể ế ữ ế ứ ầ ề ạ ứtài li u tệ ừ nhi u ngu n đ hoàn thành đ c các nhi m v , bài t p đ c giao gópề ồ ể ƣợ ệ ụ ậ ƣợph n c ng c ki nầ ủ ố ế th cứ c aủ mình.- Trong th i gian làm t t nghi p em đã có nhi u c g ng trong vi c tìm và nghiênờ ố ệ ề ố ắ ệc u tài li u liên quan đ n đ tài, cùng v i s giúp đ r t nhi t tình c a th y Đ Vănứ ệ ế ề ớ ự ỡ ấ ệ ủ ầ ỗChi u,ể sự t oạ đi uề ki nệ c aủ Nhà tr ngƣờ đã giúp em tìm hoàn t tấ đề tài đ cƣợ giao.- Ch u khó tìm hi u đ nâng cao hi u bi t v chuyên môn nghi p v , th c hi nị ể ể ể ế ề ệ ụ ự ệnghiêm túc m i yêu c u c a cán b h ng d n trong quá trình làm t t nghi p và vi tọ ầ ủ ộ ƣớ ẫ ố ệ ếbáo cáo.40

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận