Nghiên cứu nâng cao chuỗi giá trị may xuất khẩu của Tổng Công ty cổ phần may Việt Tiến (VTEC)

392 1

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #may mặc#đồ án#luận văn#báo cáo thực tập#may việt tiến

Mô tả chi tiết

Download "Nghiên cứu nâng cao chuỗi giá trị may xuất khẩu của Tổng Công ty cổ phần may Việt Tiến (VTEC)"

Cấu trúc của đề tài Ngoài phần mục lục, danh mục các chữ viết tắt, danh mục các hình và bảng, phụ lục và tài liệu tham khảo. Đề tài được bố cục theo 5 chương: Chương 1: Phần tổng quan Chương 2: Cơ sở khoa học về chuỗi giá trị và chuỗi giá trị may mặc xuất khẩu Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Thực trạng chuỗi giá trị may mặc xuất khẩu của Tổng công ty may Việt Tiến Chương 5: Giải pháp và kiến nghị nâng cao chuỗi giá trị may xuất khẩu của Tổng công ty may Việt Tiến

Tài liệu liên quan

Bình luận