Luận văn ThS: Quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTMCP Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Hoàng Quốc Việt

89 0

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #luận văn#luận án#đồ án#báo cáo thực tập

Mô tả chi tiết

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn đề tài 

Đâu là nguyên nhân và làm thế nào để hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTMCP Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Hoàng Quốc Việt đang là vấn đề được quan tâm. Nhận thấy sự cấp thiết của đề tài em đã chọn đề tài quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTMCP Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Hoàng Quốc Việt”

1.2 Tổng quan nghiên cứu đề tài

Tầm quan trọng của quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp với NHTM luôn luôn được đặt lên hàng đầu trong quản trị rủi ro các hoạt động kinh doanh của NHTM, cho nên có rất nhiều luận văn luận án, bài báo công trình nghiên cứu khoa học về đề tài này. 

1.3 Mục tiêu của đề tài 

Hệ thống hóa lý luận, làm rõ những vấn đề lý thuyết cơ bản về RRTD và quản lý RRTD trong trong điều kiện kinh tế thị trường đối với hoạt động cho vay của NHTM.

Phân tích đánh giá đúng thực trạng quản lý RRTD trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTMCP Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Hoàng Quốc Việt.

Đưa ra các kết luận và giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTMCP Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Hoàng Quốc Việt.

1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu đề tài

Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý RRTD trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTMCP Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Quốc Việt.

Phạm vi nghiên cứu:

 • Về không gian: Nghiên cứu về quản lý RRTD trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTMCP Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Quốc Việt.
 • Về thời gian: Nghiên cứu khảo sát thực trạng về quản lý RRTD trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTMCP Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Quốc Việt. giai đoạn 2013 - 2015.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Thu thập và phân tích dữ liệu

Phân tích dữ liệu 

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý thuyết về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại

 • Rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại
 • Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại
 • Kinh nghiệm về quản lý rủi ro tín dụng của 1 số ngân hàng thương mại và bài học đối với Techcombank Hoàng Quốc Việt

2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Quốc Việt

 • Giới thiệu khái quát về Techcombank Hoàng Quốc Việt
 • Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Techcombank Hoàng Quốc Việt
 • Đánh giá chung về quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của Techcombank Hoàng Quốc Việt

2.3 Các giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Quốc Việt

 • Mục tiêu và định hướng hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Techcombank Hoàng Quốc Việt
 • Các giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Techcombank Hoàng Quốc Việt
 • Một số kiến nghị

3. Kết luận

Thông qua cơ sở lý luận về tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng, luận văn đi sâu vào nghiên cứu thực trạng và nguyên nhân rủi ro tín dụng cũng như công tác quản lý rủi ro tại Techcombank Hoàng Quốc Việt. Luận văn cũng đã đưa ra những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng tín dụng cũng như công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Techcombank Hoàng Quốc Việt trong giai đoạn phát triển sắp tới.

4. Tài liệu tham khảo

Dương Ngọc Hào, 2015. Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Luận án Tiến sĩ. Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Phí Ngọc Hiển, 2005. Quản trị rủi ro ngân hàng: Cơ sở lý thuyết thách thức thực tiễn và giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí ngân hàng, số chuyên đề 18.

Ngô Hướng và Phan Đình Thế, 2002. Giáo trình Quản trị và kinh doanh ngân hàng. Hà Nội: NXB Thống Kê.

Nguyễn Thị Mùi và cộng sự, 2008. Quản trị Ngân hàng thương mại: NXB Tài chính.

Nguyễn Thị Phương Liên 2011. Giáo trình Quản trị tác nghiệp NHTM. Hà Nội: NXB Thống kê

Tài liệu liên quan

Bình luận