Luận văn ThS: Phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương

227 0

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #luận văn thạc sĩ#luận văn tốt nghiệp#tiểu luận#báo cáo thưc tập#đồ án

Mô tả chi tiết

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Các yếu tố nguồn lực như nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin… được phát triển thiếu tính kế hoạch và đồng bộ so với sự phát triển nhu cầu khách hàng cá nhân. Có thể đánh giá tổng thể hoạt động phát triển thị trường cho vay khách hàng cá nhân vẫn chưa được triển khai một cách hiệu quả tương xứng với tiềm năng thị trường, năng lực cạnh tranh dịch vụ cho vay KHCN còn thấp. Những tồn tại và bất cập này sẽ ngày càng lớn hơn trong điều kiện thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân cạnh tranh thực sự và gay gắt hơn nếu Ngân hàng không có các giải pháp đồng bộ để khắc phục. Với lý do trên “Phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương”được tác giả chọn làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp.

1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu

Từ kết quả nghiên cứu của các công trình trên tạo điều kiện cho tác giả tham khảo, kế thừa trong xây dựng cơ sở lí luận cho phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân. Đồng thời là đối sách thực tiễn trong phân tích thực trạng phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân trong quá trình thực hiện luận văn của mình tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi Nhánh Hải Dương.

1.3 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu: Luận văn sẽ tập trung nghiên cứu đề xuất định hướng và giải pháp phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Hải Dương.

Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài cụ thể như sau:

 • Nghiên cứu, hệ thống hóa những cơ sở lý luận về thị trường dịch vụ cho vay và phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của NHTMCP.
 • Phân tích thực trạng phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Hải Dương
 • Đề xuất định hướng và giải pháp phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Hải Dương giai đoạn đến năm 2020.

1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển thị trường dịch vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Chi nhánh Hải Dương. 

Phạm vi nghiên cứu:

 • Không gian: Khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
 • Thời gian: Đề tài sử dụng số liệu hoạt động, số liệu khảo sát của Chi nhánh từ 2013 – 2015, định hướng và đề xuất cho năm 2020;
 • Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng và các nội dung cơ bản của phát triển thị trường dịch vụ cho vay phù hợp với thực tế đối tượng khách hàng cá nhân và tiềm năng mà Chi nhánh Hải Dương đã có.

1.5 Phương pháp nghiên cứu đề tài

Phương pháp định tính

Phương pháp định lượng

Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh .

Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấp, sơ cấp

Phương pháp điều tra

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận về phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại

 • Khái quát về hoạt động và thị trường dịch vụ cho vay của NHTM
 • Nội dung phát triển thị trường dịch vụ cho vay đối với KHCN của NHTM
 • Kinh nghiệm phát triển thị trường dịch vụ cho vay KHCN của một số Ngân hàng điển hình

2.2 Thực trạng phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hải Dương

 • Giới thiệu khái quát và phân tích cơ hội/ thách thức ảnh hưởng đến phát triển thị trường dịch vụ cho vay KHCN của Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương
 • Thực trạng các giải pháp phát triển thị trường dịch vụ cho vay KHCN của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương
 • Đánh giá thực trạng phát triển thị trường dịch vụ cho vay KHCN

2.3 Định hướng giải pháp phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương giai đoạn đến 2020

 • Dự báo thay đổi môi trường, thị trường và quan điểm phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn đến 2020
 • Các giải pháp phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân ở Chi nhánh Hải Dương
 • Một số kiến nghị tạo môi trường và điều kiện phát triển thị trường dịch vụ cho vay KHCN của BIDV chi nhánh Hải Dương

3. Kết luận

Việc nghiên cứu những giải pháp nhằm phát triển thị trường cho vay cá nhân có thể được coi là một vấn đề mang tính thời sự, cấp thiết được quan tâm đặc biệt của các NHTM định hướng theo con đường bán lẻ hiện náy. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải dương, Luận văn đã hoàn thành một số nội dung chủ yếu sau: Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về nội dung phát triển thị trường dịch vụ cho vay cá nhân của các NHTM. Qua thực tiễn nghiên cứu thực trạng tại BIDV chi nhánh Hải Dương và các yếu tố thị trường dịch vụ, cùng các kết quả đã đạt được, tác giả đã rút ra được những thành công, những hạn chế và tìm ra nguyên nhân của những hoạt động này. Từ đó đưa ra được những giải pháp để phát triển thị trường dịch vụ cho vay KHCN tại Chi nhánh.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Đào Minh Đức “Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam”, 2014

Nguyễn Thu Huyền, luận văn thạc sỹ “Quản trị marketing mix dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng No&PTNT Tây Đô”, 2015

 

Trịnh Thị Thu Huyền, luận văn thạc sỹ kinh tế đề tài “Phát triển song hành dịch vụ ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Ngoại thương – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh”, 2011.

GS. TS. Nguyễn Bách Khoa - TS. Nguyễn Hoàng Long PGS “Marketing thương mại”, nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 2005.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long và PGS. TS Nguyễn Hoàn Việt, Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 2015. 

4.2 Tiếng Anh

Jim Alexande and Nigel Hill, “Handbook of customer satisfaction and loyalty measurement”2002.

A, Decressin, J. Hardy, D. Kudela, “Tỷ trọng sự đóng góp của hoạt động phát triển thị trường dịch vụ bán lẻ tới sự tăng trưởng của các ngân hàng thương mại” 

5. Phụ lục

Phụ lục 01: Bảng câu hỏi điều tra khách hàng sử dụng dịch vụ vay KHCN 

Phụ lục 02: Bảng câu hỏi điều tra nội bộ về SPDV cho vay KHCN

 

Phụ lục 03: Kết quả điều tra khách hàng sử dụng dịch vụ vay cá nhân

 

Phụ lục 04: Kết quả điều tra nội bộ về SPDV cho vay KHCN tại BIDV Hải Dƣơng

Tài liệu liên quan

Bình luận