Luận văn ThS: Phân tích đột biến trong kiểm thử phần mềm và áp dụng trong kiểm thử ứng dụng Android

179 1

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #đồ án#luận văn thạc sĩ#luận án#tiểu luận#báo cáo thực tập

Mô tả chi tiết

3. Kết luận

Qua tìm hiểu về kiểm thử phần mềm và  kiểm thử đột biến trên ứng dụng Android, luận văn đã áp dụng kiến thức về toán tử đột biến và những phương pháp về toán tử đột biến để kiểm thử phần mềm để nhằm nâng cao chất  lượng cho ứng dụng Android. Luận văn đã đạt được các kết quả sau đây: 

  • Áp dụng kỹ thuật toán tử đột biến, phương pháp xử lý vòng đời toán tử đột biến và sử dụng kỹ thuật toán tử đột biến XML để kiểm thử ứng dụng Android. 
  • Kiểm thử chức năng của phần mềm Flashair như chỉnh sửa ảnh, đồng ý nhận thông báo từ nhà phát triển và chức năng chọn  ảnh, xem album từ màn hình chính. 

Tuy nhiên do hạn chế về thời gian nên luận văn vẫn còn một số hạn chế sau như:  

  • Chưa kiểm thử được nhiều chức năng của phần mềm. 
  • Chưa kiểm thứ nhiều phần mềm chạy trên nền tảng Android. 

Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ thực hiện với nhiều dữ liệu, cụ thể ở đây là nhiều ứng dụng chạy trên nền tảng Android để nâng cao kết quả thực nghiệm. 

Tài liệu liên quan

Bình luận