Đồ án tốt nghiệp An toàn thông tin trong lĩnh vực tài chính

211 1

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #an toàn thông tin#Đồ án tốt nghiệp#luận văn#luận án#báo cáo thực tập

Mô tả chi tiết

LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................................3
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT...................................................................................4
Chương 1: AN TOÀN THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ......................5
1.1. Giới thiệu chung về an toàn thông tin....................................................................5
1.2. Vai trò ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính. .........................6
1.3. An toàn thông tin trong lĩnh vực tài chính. ...........................................................9
1.3.1. Thiếu đồng bộ, nhiều rủi ro ......................................................................11
1.3.2. Những biện pháp để đảm bảo an toàn thông tin...........................................12
1.4. Các cơ sở pháp lý của các giao dịch tài chính online..........................................13
Chương 2: GIẢI PHÁP AN TOÀN THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
.............................................................................................................................................17
2.1. Giải pháp về chế độ chính sách về nhân sự ..........................................................17
2.2. Giải pháp về công nghệ thông tin..........................................................................19
2.2.1. Khoá công khai.................................................................................................19
2.2.2. Hệ mật RSA & Elgamal ..................................................................................23
2.2.2.1. Hệ mật RSA...............................................................................................23
2.2.2.2. Hệ mật Elgamal.........................................................................................32
2.2.3. Chữ ký số ..........................................................................................................36
2.3. Chứng chỉ số ............................................................................................................39
3.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong Hải quan ...................................................45

Tài liệu liên quan

Bình luận