10 đề kiểm tra 1 tiết Toán hình lớp 10 - Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng (có đáp án chi tiết)

919 4

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #toán 10#hình học 10#đề thi toán 10#mặt phẳng

Mô tả chi tiết

Dưới đây 10 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 phương pháp tọa độ trong mặt phẳng hình học lớp 10 có đáp án. Bộ đề kiểm tra có cả trắc nghiệm, tự luận.

Nội dung

www.thuvienhoclieu .comTR NG THPT LÊ QUÝ ĐÔNƯỜT TOÁN - TINỔ Đ KI M TRA HÌNH H C 10 – CH NG IIIỀ Ể Ọ ƯƠTh i gian làm bài: 45 phút ờ(không tính th i gian phát đ )ờ ề Mã đ thiề209(Thí sinh không đ c s d ng tài li u)ượ ử ụ ệH và tên :..................................................................... L p: .............................ọ ớI . TR C NGHI MẮ ỆCâu 1: Đ ng th ngườ ẳ có véc-t ch ph ng ơ ỉ ươ(2;1)u , véc-t pháp tuy n c a đ ng th ng ơ ế ủ ườ ẳ làA. (2;1)n B. ( 2; 1)n   C. (1; 2)n D. (1; 2)n Câu 2: Cho  ABC b t kỳ v i BC=a, CA=b, AB=c. Kh ng đ nh nào sau đây là đúng ?ấ ớ ẳ ịA. 2 2 22b a c acCosA   B. 2 2 22b a c acCosB  C. 2 2 22b a c acCosA   D. 2 2 22b a c acCosB  Câu 3: Ph ng trình t ng quát c a đ ng th ng đi qua 2 đi m A(3; -1) và B(1; 5) làươ ổ ủ ườ ẳ ểA. 2 10 0x y   B. 3 8 0x y   C. 3 6 0x y    D. 3 5 0x y  Câu 4: Cho đ ng th ng d có ph ng trình ườ ẳ ươ2 33x ty t   , t a đ m t véc-t ch ph ng c aọ ộ ộ ơ ỉ ươ ủđ ng th ng d làườ ẳA. (3; 1)u  B. (3;1)u C. (2; 3)u  D. (2; 3)uCâu 5: H s góc c a đ ng th ng ệ ố ủ ườ ẳ có véc t ch ph ng ơ ỉ ươ(1; 2)u  làA. 12k B. 2k C. 2k D. 12kCâu 6: Ph ng trình t ng quát c a đ ng th ng đi qua A(1; -2) và nh n ươ ổ ủ ườ ẳ ậ( 1; 2)n  làm véc-tơpháp tuy n có ph ng trình làế ươA. 2 4 0x y   B. 2 4 0x y   C. 2 0x y   D. 2 5 0x y  Câu 7: Cho ABC có các c nh BC=a, CA=b, AB=c. Di n tích c a ạ ệ ủ ABC làA. 1sin2ABCS bc B B. 1sin2ABCS bc C C. 1sin2ABCS ac B D. 1sin2ABCS ac CCâu 8: Đ ng th ng ườ ẳ4 6 8 0x y   có m t véc-t pháp tuy n làộ ơ ếA. (6; 4)n B. (4; 6)n C. (2; 3)n  D. (2; 3)nCâu 9: Kho ng cách t đi m O(0;0) đ n đ ng th ng ả ừ ể ế ườ ẳ3 4 5 0x y   làA. 1 B. 0 C. 15 D. 15Câu 10: Ph ng trình tham s c a đ ng th ng đi qua đi m A(2; -1) và nh n ươ ố ủ ườ ẳ ể ậ( 3; 2)u  làmvéc-t ch ph ng làơ ỉ ươA. 2 31 2x ty t   B. 2 31 2x ty t   C. 2 31 2x ty t   D. 3 22x ty t   www.thuvienhoclieu .com Trang 1www.thuvienhoclieu .comII. T LU N:Ự ẬCâu 1 : Cho  ABC có các c nh AB= 6cm; AC= 7cm; ạ30oA . Tính di n tích ệ ABC.Câu 2 : L p ph ng trình tham s c a đ ng th ng ậ ươ ố ủ ườ ẳ đi qua A(1; -3) và song song v i đ ng ớ ườth ng d:ẳ 2 14 2x ty t   Câu 3 : L p ph ng trình t ng quát c a đ ng th ng ậ ươ ổ ủ ườ ẳ' đi qua B(3; -1) và vuông góc v i ớđ ng th ng d:ườ ẳ 3 2 1 0x y   .Câu 4 : Trong m t ph ng to đ Oxy cho đi m A(2; 1) và đ ng th ng ặ ẳ ạ ộ ể ườ ẳ : 1 22x ty t   . Tìm t a đ đi m M thu c đ ng th ng ọ ộ ể ộ ườ ẳ sao cho AM=10 .---------------------------------------------------------- H T ----------ẾTR NG THPT LÊ QUÝ ĐÔNƯỜT TOÁN - TINỔ ĐÁP ÁN HÌNH H C 10 – CH NG IIIỌ ƯƠ Năm h c 2016 - 2017ọI. TR C NGHI M:Ắ ỆCâu/ Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10209D D B A B D C C A BII. T LU N:Ự ẬĐ 209ỀCâu 1 Đáp án Đi mểCho  ABC có các c nh AB= 6cm; AC= 7cm; ạ30oA . Tính di n tích ệABC.*) 1. .2ABCS AB AC SinA 0,5đ*) 0 21 21.6.7. 302 2ABCS Sin cm  0,5đCâu 2 L p ph ng trình tham s c a đ ng th ng ậ ươ ố ủ ườ ẳ đi qua A(1; -3) và song song v i đ ng th ng d: ớ ườ ẳ2 14 2x ty t  Véc-t ch ph ng c a đ ng th ng ơ ỉ ươ ủ ườ ẳ: (2; 4)u 0,75đPh ng trình tham s c a đ ng th ng ươ ố ủ ườ ẳ đi qua A là: 2 14 3x ty t   0,75đCâu 3:L p ph ng trình t ng quát c a đ ng th ng ậ ươ ổ ủ ườ ẳ' đi qua B(3; -1) và vuông www.thuvienhoclieu .com Trang 2www.thuvienhoclieu .comgóc v i đ ng th ng d: ớ ườ ẳ3 2 1 0x y  +)  : 2 3 0x y c   0,75đ+) (3; 1) 3B c     0,5đ +) 3 2 3 0x y   0,25đCâu 4 Cho đi m A(2; 1) và đ ng th ng ể ườ ẳ : 2 12x ty t   . Tìm t a đ đi m M thu c ọ ộ ể ộđ ng th ng ườ ẳ sao cho AM=10 .( 2; 2 1)M M t t     0,25đ2 210 ( 3) (2 1) 10AM t t      0,25đRút g n: ọ205 10 02tt tt   0,25đTìm đ c M(-2;1) và M(0;5)ượ 0,25đB GIÁO D C & ĐÀO T OỘ Ụ ẠĐ KI M TRA 1 TI T HÌNH H C Ề Ể Ế Ọ(20 câu tr c nghi m)ắ ệ(Thí sinh không đ c s d ng tài li u)ượ ử ụ ệH , tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................ọCâu 1: Cho tam giác A BC có ()()()1; 2 , 0;2 , 2;1A B C- - - . Đ ng trung tuy n ườ ếBM có ph ng trìnhươlàA. 3 2 0x y- - = . B . 5 3 6 0x y- + = . C. 3 6 0x y- + = . D. 3 5 10 0x y- + = .Câu 2: Cho ()1; 2A- và : 2 1 0x yD + + = . Đ ng th ng ườ ẳd đi qua đi m ểA và vuông góc v i ớ D cóph ng trình làươA. 2 3 0x y- - = . B . 2 5 0x y- - = . C. 2 3 0x y+ + = . D. 2 5 0x y+ - = .Câu 3: Góc gi a hai đ ng th ng ữ ườ ẳ1: 1 0x yD + - = và 2: 3 0xD - = b ngằA . 045 . B. 060 . C. 030 . D. K t qu khác.ế ảCâu 4: Cho tam giác A BC có ()()()1; 3 , 1; 5 , 4; 1A B C- - - - . Đ ng cao ườA H c a tam giác cóủph ng trình làươA. 3 4 15 0x y+ - = . B. 4 3 13 0x y+ - = . C. 4 3 5 0x y- + = . D . 3 4 9 0x y- + = .Câu 5: H s góc ệ ốk c a đ ng th ng ủ ườ ẳ1:3 2x ty tìï= -ïDíï= +ïî làA. 13k= . B. 3k= . C. 12k= - . D . 2k= - .Câu 6: Cho 3 đi m ể()()()2;2 , 3; 4 , 0; 1A B C- - . Vi t ph ng trình đ ng th ng ế ươ ườ ẳ D đi qua đi m ể C vàsong song v i ớA B .A . 2 5 5 0x y+ + = . B. 5 2 2 0x y- - = . C. 5 2 2 0x y+ + = . D. 2 5 5 0x y+ - = .Câu 7: Cho ()2; 3M- và : 3 4 0x y mD + - = . Tìm m đ ể(), 2d MD = .A. 9m= ± . B . 9m= ho c ặ11m= - .C. 9m= . D. 9m= ho c ặ11m= . www.thuvienhoclieu .com Trang 3www.thuvienhoclieu .comCâu 8: Cho tam giác A BC có ()4; 2A- . Đ ng cao ườ: 2 4 0BH x y+ - = và đ ng caoườ: 3 0CK x y- - =. Vi t ph ng trình đ ng cao k t đ nh ế ươ ườ ẻ ừ ỉA .A. 4 3 22 0x y- - = . B. 4 5 26 0x y- - = . C . 4 5 6 0x y+ - = . D. 4 3 10 0x y+ - = .Câu 9: Cho tam giác A BC có ph ng trình các c nh ươ ạ: 2 2 0A B x y+ - = , : 5 4 10 0BC x y- - = và: 3 1 0A C x y- + =. G i ọH là chân đ ng cao k t đ nh ườ ẻ ừ ỉ C. Tìm t a đ đi m ọ ộ ểH .A . 4 3;5 5Hæ ö÷ç÷ç÷ç÷çè ø . B. 31;2Hæ ö÷ç÷-ç÷ç÷çè ø . C. ()0;1H . D. 1 9;5 10Hæ ö÷ç÷ç÷ç÷çè ø .Câu 10: Cho tam giác A BC có ()()()0;1 , 2;0 , 2; 5A B C- - . Tính di n tích ệS c a tam giác ủA BC .A. 52S= . B . 7S= . C. 72S= . D. 5S= .Câu 11: Cho ()2; 5A- và : 3 2 1 0d x y- + = . Tìm t a đ hình chi u ọ ộ ếH c a ủA trên d .A. 25 31;13 13Hæ ö÷ç÷ç÷ç÷çè ø . B. 25 31;13 13Hæ ö÷ç÷-ç÷ç÷çè ø . C . 25 31;13 13Hæ ö÷ç÷- -ç÷ç÷çè ø . D. 25 31;13 13Hæ ö÷ç÷-ç÷ç÷çè ø .Câu 12: Đ ng th ng ườ ẳd đi qua đi m ể()2; 3A- - và có VTCP ()2;1u= -r có ph ng trình làươA. 2 21 3x ty tìï= - -ïíï= -ïî . B. 23 2x ty tìï= - +ïíï= - -ïî . C . 2 23x ty tìï= - -ïíï= - +ïî . D. 2 31 2x ty tìï= - -ïíï= -ïî .Câu 13: Vi t ph ng trình đ ng th ng ế ươ ườ ẳ D đi qua đi m ể()5; 0M và có VTPT ()1; 3n= -ur .A. 3 15 0x y+ - = . B . 3 5 0x y- - = . C. 3 5 0x y- + = . D. 3 15 0x y- - = .Câu 14: Tìm m đ ể'D ^ D , v i ớ: 2 4 0x yD + - = và ()' : y 1 3m xD = - + .A. 12m= - . B. 12m= . C . 32m= . D. 32m= - .Câu 15: Cho hai đ ng th ng song song ườ ẳ: 1 0d x y+ + = và ' : 3 0d x y+ - = . Kho ng cách gi a ả ữdvà 'd b ngằA. 4 2 . B. 3 2 . C. 2 . D . 2 2 .Câu 16: Tính kho ng cách t đi m ả ừ ể()1; 1M- đ n đ ng th ng ế ườ ẳ: 4x y 10 0D + - = .A . ()7,17d MD = . B. ()2,17d MD = . C. ()5,17d MD = . D. ()3,17d MD = .Câu 17: G i ọ();I a b là giao đi m c a hai đ ng th ng ể ủ ườ ẳ: 4 0d x y- + = và ' : 3 5 0d x y+ - = . Tínha b+.A. 72a b+ = . B. 52a b+ = . C. 32a b+ = . D . 92a b+ = .Câu 18: Cho hai đi m ể()2; 3A và ()4; 5B- . Ph ng trình đ ng th ng ươ ườ ẳA B làA. 4 10 0x y- + = . B. 4 10 0x y- - = . C. 4 11 0x y+ + = . D . 4 11 0x y+ - = .Câu 19: Cho hai đ ng th ng ườ ẳ: 2 3 0d x y- + = và 3' :4 2x tdy tìï= +ïíï= +ïî . Kh ng đ nh nào d i đây làẳ ị ướđúng? www.thuvienhoclieu .com Trang 4www.thuvienhoclieu .comA . / / 'd d . B. 'd d^ . C. d c t ắ'd . D. 'd dº .Câu 20: Cho : 3 0d x y- = và ' : 1 0d mx y+ - = . Tìm m đ ể()1cos , '2d d= .A. 3m= - ho c ặ0m= . B. 0m= .C . 3m= ho c ặ0m= . D. 3m= ± .---------------------------------------------------------- H T ----------ẾB NG ĐÁP ÁNẢ1.B 2.B 3.A 4.D 5.D 6.A 7.B 8.C 9.A 10.B11.C 12.C 13.B 14.C 15.D 16.A 17.D 18.D 19.A 20.CB GIÁO D C & ĐÀO T OỘ Ụ ẠĐ KI M TRA 1 TI T HÌNH H C Ề Ể Ế Ọ(20 câu tr c nghi m)ắ ệ(Thí sinh không đ c s d ng tài li u)ượ ử ụ ệH , tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................ọCâu 1: Cho ()3;2M- và : 3 4 0x y mD + - = . Tìm m đ ể(), 3d MD = .A. 14m= ho c ặ11m= - . B. 16m= .C. 16m= ± . D. 14m= ho c ặ16m= - .Câu 2: G i ọ();I a b là giao đi m c a hai đ ng th ng ể ủ ườ ẳ: 5 4 0d x y- + = và ' : 3 5 0d x y+ - = . Tínha b+.A. 32a b+ = . B. 178a b+ = . C. 198a b+ = . D. 52a b+ = .Câu 3: Cho tam giác A BC có ph ng trình các c nh ươ ạ: 2 3 7 0A B x y- - = , : 3 0BC x y- - = và: 6 7 23 0A C x y- - =. G i ọH là chân đ ng cao k t đ nh ườ ẻ ừ ỉ C. Tìm t a đ đi m ọ ộ ểH .A. 34 53;13 13Hæ ö÷ç÷- -ç÷ç÷çè ø . B. 4 3;5 5Hæ ö÷ç÷ç÷ç÷çè ø . C. 34 53;13 13Hæ ö÷ç÷-ç÷ç÷çè ø . D. 70;3Hæ ö÷ç÷-ç÷ç÷çè ø .Câu 4: Cho hai đ ng th ng song song ườ ẳ: 1 0d x y+ + = và ' : 3 0d x y- - = . Kho ng cách gi a ả ữdvà 'd b ngằA. 2 2 . B. 4 2 . C. 2 . D. 3 2 .Câu 5: Cho tam giác A BC có ()()()4; 2 , 0; 3 , 4;5A B C- - . Đ ng cao ườA H c a tam giác có ph ngủ ươtrình làA. 2 10 0x y- - = . B. 2 6 0x y+ - = . C. 2 0x y- = . D. 2 8 0x y- - = .Câu 6: Cho tam giác A BC có ()()()5;1 , 2; 1 , 2; 5A B C- - - . Tính di n tích ệS c a tam giác ủA BC .A. 2S= . B. 32S= . C. 3S= . D. 1S= .Câu 7: Cho tam giác A BC có ()4; 2A- . Đ ng cao ườ: 2 3 0BH x y+ - = và đ ng caoườ: 2 1 0CK x y- - =. Vi t ph ng trình đ ng cao k t đ nh ế ươ ườ ẻ ừ ỉA .A. 4 3 22 0x y- - = . B. 2 0x y+ + = . C. 4 3 10 0x y+ - = . D. 2 0x y+ - = . www.thuvienhoclieu .com Trang 5www.thuvienhoclieu .comCâu 8: H s góc ệ ốk c a đ ng th ng ủ ườ ẳ2 3:1x ty tìï= -ïDíï= - +ïî làA. 2k= - . B. 13k= - . C. 12k= - . D. 3k= .Câu 9: Cho hai đi m ể()2; 3A- và ()4; 5B- . Ph ng trình đ ng th ng ươ ườ ẳA B làA. 5 0x y- - = . B. 1 0x y+ + = . C. 1 0x y+ - = . D. 4 14 0x y- - = .Câu 10: Tìm m đ ể'D ^ D , v i ớ: 2 4 0x yD + - = và ()' : y 2 3m xD = - + .A. 32m= - . B. 52m= . C. 52m= - . D. 32m= .Câu 11: Cho : 2 0d x y- = và ' : 1 0d mx y+ - = . Tìm m đ ể()1cos , '5d d= .A. 43m= ho c ặ0m= . B. 0m= .C. 34m= ho c ặ0m= . D. 34m= ± .Câu 12: Đ ng th ng ườ ẳd đi qua đi m ể()2;1A- và có VTCP ()2; 3u= - -r có ph ng trình làươA. 2 31 2x ty tìï= - -ïíï= -ïî . B. 2 23x ty tìï= - -ïíï= - +ïî . C. 2 21 3x ty tìï= - -ïíï= -ïî . D. 23 2x ty tìï= - +ïíï= - -ïî .Câu 13: Vi t ph ng trình đ ng th ng ế ươ ườ ẳ D đi qua đi m ể()5;1M và có VTPT ()1; 3n= -ur .A. 3 8 0x y- - = . B. 3 14 0x y- - = . C. 3 2 0x y- - = . D. 3 16 0x y+ - = .Câu 14: Cho 3 đi m ể()()()2;1 , 3; 4 , 0;1A B C- . Vi t ph ng trình đ ng th ng ế ươ ườ ẳ D đi qua đi m ể C vàsong song v i ớA B .A. 3 5 5 0x y+ + = . B. 5 3 3 0x y+ - = . C. 5 3 11 0x y+ - = . D. 3 5 5 0x y+ - = .Câu 15: Cho ()2; 2A- và : 2 1 0x yD + + = . Đ ng th ng ườ ẳd đi qua đi m ểA và vuông góc v i ớ D cóph ng trình làươA. 2 2 0x y+ + = . B. 2 6 0x y- - = . C. 2 5 0x y- - = . D. 2 4 0x y+ - = .Câu 16: Cho tam giác A BC có ()()()1; 2 , 0;2 , 2; 1A B C- - - . Đ ng trung tuy n ườ ếBM có ph ng trìnhươlàA. 3 2 0x y- - = . B. 3 2 0x y- - = . C. 7 14 0x y+ - = . D. 7 2 0x y+ - = .Câu 17: Góc gi a hai đ ng th ng ữ ườ ẳ1: 1 0x yD + - = và ()2: 2 3 0x yD + + = b ngằA. 090 . B. 030 . C. 060 . D. 045 .Câu 18: Cho ()2;1A và : 4 2 1 0d x y- - = . Tìm t a đ hình chi u ọ ộ ếH c a ủA trên d .A. 31;2Hæ ö÷ç÷ç÷ç÷çè ø . B. 31;2Hæ ö÷ç÷- -ç÷ç÷çè ø . C. 31;2Hæ ö÷ç÷-ç÷ç÷çè ø . D. 31;2Hæ ö÷ç÷-ç÷ç÷çè ø .Câu 19: Tính kho ng cách t đi m ả ừ ể()1; 2M- đ n đ ng th ng ế ườ ẳ: 4x y 10 0D + - = . www.thuvienhoclieu .com Trang 6www.thuvienhoclieu .comA. ()7,17d MD = . B. ()8,17d MD = . C. ()5,17d MD = . D. ()6,17d MD = .Câu 20: Cho hai đ ng th ng ườ ẳ: 2 3 0d x y- + = và 3 4' :4 2x tdy tìï= +ïíï= -ïî . Kh ng đ nh nào d i đây làẳ ị ướđúng?A. d c t ắ'd . B. / / 'd d . C. 'd d^ . D. 'd dº .---------------------------------------------------------- H T ----------ẾĐÁP ÁN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ABCDTR NG THPT CÂY D NGƯỜ ƯƠ Đ KI M TRA CH NG 3 – HÌNH H C 10Ề Ể ƯƠ ỌT : Toán – lý - Tinổ Th i gian: 45 phútờ Đ 862ỀH và tên h c sinh:…………………………………………….L p 10A…… Đi m:………………ọ ọ ớ ểA/ PH N TR C NGHI MẦ Ắ Ệ (7 đi m)ểCâu 1: T a đ đi m đ i x ng c a A(5;4) qua đ ng th ng ọ ộ ể ố ứ ủ ườ ẳ: 3 1 0x y    là:A. 0; 7 B. 7; 0 C. 0; 1 D. 7; 0Câu 2: Tìm tham s ố m đ hai đ ng th ng ể ườ ẳ2: 4 4 0d m x y m    và : 2 2 3 0x y    vuônggóc v i nhau.ớA. 4m B. 2 2m va m  C. 2m D. 2mCâu 3: H s góc c a đ ng th ng ệ ố ủ ườ ẳ: 3 2 0x y    là:A. 3k B. 23k C. 13k D. 2kCâu 4: Vect nào sau đây là pháp tuy n c a đ ng th ng ơ ế ủ ườ ẳ1 3:5 4x ty t  A. 3; 4n B. 1; 5n C. 3; 4n  D. 4; 3nCâu 5: Đ ng th ng đi qua M(3;-2) và nh n vect ườ ẳ ậ ơ4; 5n làm vect pháp tuy n có ph ngơ ế ươtrình t ng quát là:ổA. 4 5 2 0x y   B. 4 5 2 0x y   C. 3 2 2 0x y   D. 3 2 2 0x y  Câu 6: Đ ng th ng đi qua M(3;2) và nh n vect ườ ẳ ậ ơ2;1u làm vect ch ph ng có ph ngơ ỉ ươ ươtrình tham s là:ốA. 23 2x ty t   B. 3 22x ty t   C. 2 31 2x ty t   D. 2 21 3x ty t   www.thuvienhoclieu .com Trang 7www.thuvienhoclieu .comCâu 7: Kho ng cách t đi m ả ừ ể0 0;M x y đ ng th ng ườ ẳ: 0ax by c    là:A. 0 0. .,a x b y cd Ma b   B. 0 02 2. .,a x b y cd Ma b  C. 0 02 2. .,a x b y cd Ma b   D. 0 02 2. .,a x b yd Ma b Câu 8: Cosin c a góc gi a hai đ ng th ng ủ ữ ườ ẳ1: 5 2 0x y    và 2: 3 2 1 0x y    là:A. 030 B. 045 C. 00 D. 090Câu 9: Cho đ ng th ng ườ ẳ2:1x tdy t   . Ph ng trình t ng quát c a d là:ươ ổ ủA. 1 0x y   B. 1 0x y   C. 1 0x y   D. 1 0x y  Câu 10: Vect ơ1; 2u là vect ch ph ng c a đ ng th ng có ph ng trình nào sau đây .ơ ỉ ươ ủ ườ ẳ ươA. 1 24x ty t   B. 1 24x ty t   C. 1 24x ty t   D. 14 2x ty t  Câu 11: Đ ng th ng đi qua M(4;0) và N(0;3) có ph ng trình là:ườ ẳ ươA. 1 03 4x y   B. 14 3x y  C. 13 4x y  D. 13 4x y Câu 12: Giao đi m c a hai đ ng th ng ể ủ ườ ẳ5 0x y   và 2 3 15 0x y   có t a đ là:ọ ộA. 6; 1 B. 2; 3 C. 6;1 D. 1; 4Câu 13: Đ ng th ng ườ ẳ đi qua 0 0;M x y và nh n vect ậ ơ;u c d làm vect ch ph ng cóơ ỉ ươph ng trình là:ươA. 00x x cty y dt   B. 00x x dty y ct   C. 00x x cty y dt   D. 00x x dty y ct  Câu 14: Đ ng th ng đi qua đi m D(4;1) và có h s góc ườ ẳ ể ệ ố k = 2 có ph ng trình tham s là:ươ ốA. 1 24x ty t   B. 41 2x ty t   C. 2 41x ty t   D. 41 2x ty t  B. PH N T LU NẦ Ự Ậ (3 đi m)ểCâu 15: Trong m t ph ng Oặ ẳ xy , cho hai đi m ể2; 3A và 4; 4B . Vi t ph ng trình t ng quátế ươ ổc a đ ng th ng AB.ủ ườ ẳCâu 16 : Tìm t a đ giao đi m c a hai đ ng th ng ọ ộ ể ủ ườ ẳ1: 2 0x y    và 24 2:5x ty t  Câu 17: Tìm t a đ c a đi m M thu c đ ng th ng ọ ộ ủ ể ộ ườ ẳ3 2:x ty t  và M cách A(2;3) m tộkho ng b ng ả ằ10 .S GD&ĐT KIÊN GIANGỞTR NG THPT CÂY D NGƯỜ ƯƠ() PHUONG PHAP TOA DO TRONG MAT PHANG -ĐÁP ÁN NĂM H C 2016 - 2017ỌMÔN TOAN – 10Th i gian làm bài :ờ 45 Phút www.thuvienhoclieu .com Trang 8www.thuvienhoclieu .comPh n đáp án câu tr c nghi m: ầ ắ ệ8621 B2 B3 C4 D5 B6 B7 C8 B9 D10 D11 B12 A13 C14 DS GD & ĐT B C GIANGỞ ẮTR NG THPT YÊN DŨNG S 3ƯỜ Ố Đ KI M TRA 45 PHÚT Ề ỂMôn: Hình h c 10- H c kỳ 2, Năm h c: 2016-2017.ọ ọ ọH , tên h c sinh:................................................................... L p: 10A........ọ ọ ớMã đ thi 168ềPh n 1. Tr c nghi m (6 đi m)ầ ắ ệ ểCâu 1: Đ ng th ng đi qua đi m ườ ẳ ể(3;2)A và nh n ậ(2; 4)n= -ur làm vect pháp tuy n có ph ng trình là:ơ ế ươA. 2 1 0x y- + = B. 2 7 0x y- - = C. 3 2 4 0x y- + = D. 2 8 0x y+ - =Câu 2: Cho A BCD có AB = 3 cm, AC = 5 cm, µ0A=30 . Khi đó đ dài c nh BC là:ộ ạA. 13 cm B. 13 cm C. 43 cm D. 28 5 3- cmCâu 3: Cho DABC có a = 8 cm, b = 12 cm, c = 5 cm. Khi đó s đo c a góc ố ủ·BA C là:A. ¶017 36' 45''.A= B. ¶0133 25'57''.A= C. ¶028 18'57''.A= D. ¶028 57'18''.A=Câu 4: Tam giác đ u n i ti p đ ng tròn bán kính R = 8 cm có di n tích là:ề ộ ế ườ ệA. 3 3 2cm B. 12 32cm C. 48 32cmD. 27 3 2cmCâu 5: Cho DABC có AB = 10 cm, BC = 26 cm, CA = 24 cm. Đ ng trung tuy n AM c a ườ ế ủ D có độdài b ng: ằ A. 2 61 cm B. 169 cm C. 601 cm D. 13 cmCâu 6: Cho đ ng th ng ườ ẳ D có ph ng trình t ng quát:ươ ổ 2 17 0x y- - = . Trong các m nh đ sau,ệ ềm nh đ nào ệ ề sai ?A. M t vect pháp tuy nộ ơ ế c a ủ D là ( 2;1)n= -ur . B. D có h s góc ệ ố2k= - .C. M t vect ch ph ngộ ơ ỉ ươ c a ủ D là ( 1; 2)u= - -r . D. D song song v i đ ng th ngớ ườ ẳ4 2 17 0x y- + =.Câu 7: T a đ giao đi m c a hai đ ng th ng ọ ộ ể ủ ườ ẳ1: 2x y 0d+ = và 2: 3 0d x y+ - = là: www.thuvienhoclieu .com Trang 9www.thuvienhoclieu .comA. ( 3;6)- B. (3;6) C. (1;4) D. (4; 1)-Câu 8: Đ ng th ng đi qua hai đi m ườ ẳ ể()0;5M và ()12; 0N có ph ng trình là:ươA. 112 5x y+ = B. 15 12x y+ = C. 012 5x y+ = D. 05 12x y+ = .Câu 9: Cho ph ng trình tham s c a đ ng th ng ươ ố ủ ườ ẳ3 3:5x tdy tìï= - +ïíï=ïî . Ph ng trình t ng quát c a dươ ổ ủlà:A. 5 3 15 0x y- - + = B. 5 3 15 0x y+ + = C. 5 3 15 0x y- + = D. 3 5 15 0x y+ - =Câu 10: Kho ng cách t đi m ả ừ ể(5; 1)M- đ n đ ng th ng ế ườ ẳ3 2 13 0x y+ + = là:A. 132 B. 2 13 C. 2813 D. 2Ph n 2. ầ T lu n ( 4 đi m)ự ậ ểCâu 1 (3 đi m)ể . Trong m t ph ng to đ Oặ ẳ ạ ộ xy , cho hai đi mể()()3;1 , 2; 0A B- và đ ng th ngườ ẳ: 3 2 0x yD - - =.a) Vi t ph ng trình tham s c a đ ng th ng AB.ế ươ ố ủ ườ ẳb ) Vi t ph ng trình t ng quát c a đ ng th ng d đi qua đi m A và vuông góc v i đ ng th ng ế ươ ổ ủ ườ ẳ ể ớ ườ ẳ D.c) Tìm t a đ đi m M trên đ ng th ng ọ ộ ể ườ ẳ D sao cho 2BM= .d) Tìm t a đ đi m ọ ộ ể N trên đ ng th ng ườ ẳ D sao cho NA NB+ nh nh t.ỏ ấCâu 2 (1 đi m)ể . Tam giác A BC có 6, 4,A C CB= = trung tuy n ế14.2BM= Tính cosA và di nệtích .A BCD ----------- H T ----------Ế www.thuvienhoclieu .com Trang 10www.thuvienhoclieu .comĐÁP ÁN mã 168Ph n 1. Tr c nghi mầ ắ ệCâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MãĐáp án A A D C D B A A C B 168Ph n 2. T lu nầ ự ậCâu Ý N i Dung ộ Đi mể1(3.0đ) a(1.đ) a) Ta có (5; 1)A B= -uuurĐ ng th ng AB đi qua ườ ẳ()3;1A- và nh n ậ(5; 1)A B= -uuur làm vect ch ơ ỉph ng có ph ng trình tham s :ươ ươ ố3 51x ty tìï= - +ïíï= -ïî. 0,50,250,25b(1đ) b) Đ ng th ng d vuông góc v i đ ng th ng ườ ẳ ớ ườ ẳ D có d ng:ạ3 0x y c+ + =.M t khác, đ ng th ng d đi qua đi m A nên ta có:ặ ườ ẳ ể3 3.1 0 0c c- + + = Û =.V y ậ: 3 0d x y+ = . 0.50,250,25c(0,5đ) c) ();3 2M M m mÎ D Þ -( 2; 3 2)BM m m= - -uuur()2222 2 (3 2) 215 8 3 035BM m mmm mm= Û - + - =é=êêÛ - + = Ûê=êëV y ậ()1 23 1; ; 1;15 5M Mæ ö÷ç÷-ç÷ç÷çè ø ; là đi m c n tìm.ể ầ 0,250,25d(0,5đ) + ch ra đi m A, B n m v hai phía đ ng th ng ỉ ể ằ ề ườ ẳ D và đánh giá()Min NA NB A B+ = đ t đ c khi N, A, B th ng hàng.ạ ượ ẳ+ Tìm đ c ượ3 1;4 4Næ ö÷ç÷ç÷ç÷çè ø . 0,250,252(1đ) +) S d ng công th c đ ng trung tuy n tính đ cử ụ ứ ườ ế ượ 3.A B= +) Tính cosin c a góc ủA2 2 2cos2 .A B A C BCAA B A C+ -=9 36 16 292.3.6 36+ -= =+) Tính di n tích c a tam giác ệ ủA BC+ S d ng công th c Hê – rông ử ụ ứ()()()A BCS p p A B p BC p CA= - - -, v i ớp n a chu vi.ử+) 132 2A B BC CAp+ += = , tính đ c ượ4554A BCS= . 0.250,250,250,25 www.thuvienhoclieu .com Trang 11www.thuvienhoclieu .comS GD&ĐT H I PHÒNGỞ ẢTR NG THPT LÊ QUÝ ĐƯỜ ÔN(Đ g m 02 trang)ề ồ Đ KI M TRA GI A H C KỲ II L N 2Ề Ể Ữ Ọ ẦMÔN TOÁN KH I 10ỐNĂ M H C 2016-201Ọ 7(Th i gian làm bài 45 phút không k th i gian phátờ ể ờđ )ềMã đ thi 208ềI. PH N TR C NGHI M Ầ Ắ Ệ (4 đi m)ểCâu 1: Cho  ABC có AB = c, BC= a, AC= b. Đ dài đ ng trung tuy n mộ ườ ếc ng v i c nh c c aứ ớ ạ ủ ABC b ngằA. 2 2 22 4b a c . B. 2 2 2122b a c  .C. 2 2 22 4b a c . D. 2 2 212( )2 b a c .Câu 2: Tam giác ABC có AB = c, BC= a, AC= b. H i cosB b ng bi u th c nào sau đây?ỏ ằ ể ứA. cos( A + C). B. 21 sinB . C. 2 2 22 b c abc . D. 2 2 22 a c bac .Câu 3: Tìm góc h p b i hai đ ng th ng ợ ở ườ ẳ1: 6x 5y 15 0    và 2x 10 6t:y 1 5t  A. 0 0 . B. 60 0 . C. 45 0. D. 90 0 .Câu 4: Cho ph ng trình tham s c a đ ng th ng d : ươ ố ủ ườ ẳ59 2x ty t   . Trong các ph ng trình sauươđây , ph ng trình nào là ph ng trình t ng quát c a đ ng th ng d?ươ ươ ổ ủ ườ ẳA. 2 1 0x y  . B. 2 2 0x y  . C. 2 2 0x y  . D. 2 1 0x y  .Câu 5: Góc gi a hai đ ng th ng ữ ườ ẳ1d : x 2y 4 0   và 2d : x 3y 6 0   làA. 30 0B. 45 0. C. 60 0. D. 135 0.Câu 6: Cho hai đ ng th ng : ườ ẳ △1 : 4 21 3x ty t   và 2: 3x 2y 14 0    . Khi đóA. 1 và 2 trùng nhau. B. 1 và 2 song song v i nhau.ớC. 1 và 2 c t nhau nh ng không vuông góc.ắ ư D. 1 và 2 vuông góc nhau.Câu 7: Ph ng trình tham s c a đ ng th ng d đi qua M(–2;3) và có m t vecto ch ph ng ươ ố ủ ườ ẳ ộ ỉ ươu=(1;–4) là:A. 3 24x ty t   . B. 2 31 4x ty t   . C. 23 4x ty t   . D. 1 24 3x ty t   .Câu 8: Tam giác ABC có BC = 8, AB = 3, B = 60 0 . Đ dài c nh AC b ng bao nhiêu ?ộ ạ ằA. 7. B. 49. C. 97 . D. 61 .Câu 9: M t vect pháp tuy n c a đ ng th ng đi qua hai đi m A(1;2) ; B(5;6) là:ộ ơ ế ủ ườ ẳ ểA. (4; 4)n. B. (1;1)n. C. ( 4; 2)n . D. ( 1;1)n . www.thuvienhoclieu .com Trang 12www.thuvienhoclieu .comCâu 10: Cho hai đ ng th ng ườ ẳ1d : mx m 1 y 2m 0    và 2d : 2x y 1 0   .N u ế1d songsong v i ớ2d thìA. m 2 B. m=1 C. m 2 D. m tùy ýCâu 11: Cho đ ng th ng d có ph ng trình: 2x- y+5 =0. Tìm m t vecto ch ph ng c a d.ườ ẳ ươ ộ ỉ ươ ủA. 2; 1. B. 1; 2 . C. 1; 2. D. 2;1 .Câu 12: Kho ng cách t đi m ả ừ ểM 15;1 đ n đ ng th ng ế ườ ẳx 2 3t:y t  làA. 165. B. 110 . C. 10 . D. 5.-- II. PH N T LU N Ầ Ự Ậ ( 6 đi m )ểCâu 1 . (2 đi m )ể . Vi t ph ng trình tham s và ph ng trình t ng quát c a đ ng th ng đi ế ươ ố ươ ổ ủ ườ ẳqua hai đi m ểA 1; 2 ,B 1;1  .Câu 2 . (1,5 đi m)ể . Tìm t a đ hình chi u vuông góc H c a đi m ọ ộ ế ủ ểM 1;2 lên đ ng th ngườ ẳx 2 2td:y 3 t  Câu 3 . (2,5 đi m ).ể Cho ba đi m ểA 1; 2 ,B 4; 2 ,C 3;1   và đ ng th ng d có ph ng ườ ẳ ươtrình x 2y 1 0   . a) Tính góc gi a hai đ ng th ng ữ ườ ẳAB,AC ?b) Vi t ph ng trình đ ng th ng ế ươ ườ ẳ đi qua A và cách C m t kho ng b ng 3.ộ ả ằc) Tìm t a đ đi m M trên đ ng th ng d sao cho ọ ộ ể ườ ẳMA MB MC                              đ t giá tr nh nh t.ạ ị ỏ ấ---------------------------------------------------------- H T ----------Ế(Giám th coi thi không gi i thích gì thêm).ị ả www.thuvienhoclieu .com Trang 13www.thuvienhoclieu .comH tên h c sinh………………………………….…………………..SBD…………………….ọ ọ……. -------------------S GD-ĐT t nh Bà R a Vũng Tàu Đ KI M TRA M T TI T HÌNH H C 10ở ỉ ị Ề Ể Ộ Ế ỌTr ng THPT Nguy n Văn C (Đ 567)ườ ễ ừ ỀCác bài toán d i đây đ u cho trong m t ph ng 0xy.ướ ề ặ ẳPh n tr c nghi m (3 đi m) ầ ắ ệ ể1. Cho tam giác ABC th a mãn : 2cosB=ỏ 3. Khi đó:A. B = 30 0 B. B= 60 0 C. B = 45 0 D. B = 75 02. Ph ng trình t ng quát c a đ ng th ng đi qua A(-1;0) và có vect pháp tuy n ươ ổ ủ ườ ẳ ơ ế7; 2n  là:. 7 2 7 0A x y   . 2 7 7 0B x y   . 7 2 7 0C x y   . 7 2 2 0D x y  3. Cho ABC vuông t i B và có C = 35ạ 0. S đo c a góc A là:ố ủ A. A= 65 0 B. A= 60 0 C. A = 145 0 D. A = 55 04. T a đ giao đi m c a đ ng th ng d: ọ ộ ể ủ ườ ẳ: 8 0x y   và đ ng th ng ườ ẳ: 3 0x y   là:A. (-2; -6) B. (-2; 6) C. (2; 6) D. (2;-6)5. Cho ABC có S=84,13, 14, 15.a b c   Đ dài bán kính đ ng tròn ngo i ti p R c a tam giác trên ộ ườ ạ ế ủlà:A. 8 B. 130 C. 8,125 D. 8,56.Kho ng cách t M(3;-2) đ n đ ng th ng ả ừ ế ườ ẳ : 3x 4y 20 0   là: A.10 B. 2 C. 35 D. 225 7. Đ ng th ng ườ ẳ có ph ng trình là ươ2,3 4x tt Ry t   . T a đ m t vect ch ph ng c a ọ ộ ộ ơ ỉ ươ ủ là: A. u (4 ; -1) B. u (3; 4) C. u (2; 3) D. u (1; 4) 8. Ph ng trình tham s c a đ ng th ng đi qua hai đi m A(4;7) và B(1;3) là:ươ ố ủ ườ ẳ ể1 3 4 3 4 3 4 3. . . .3 10 7 4 7 10 7 10x t x t x t x tA B C Dy t y t y t y t                       9. Cho ABC có b = 6, c = 8, A=60 0. Đ dài c nh a là: ộ ạA. 2 37 B. 3 12 C. 20 D. 2 1310. Cho ABC có 12, 5, 13.a b c   Di n tích S c a tam giác trên là:ệ ủA. 60 B. 30 C. 45 D. 15Ph n t lu n ( 7 đi m)ầ ự ậ ểCâu 11: Cho ABC có 0 045 , 75 , 10A B c   .a) Tính góc C , đ dài c nh a. (2 đi m)ộ ạ ểb) Tính di n tích S c a tam giác, đ dài đ ng cao h t đ nh C (ệ ủ ộ ườ ạ ừ ỉch ). (1.5 đi m)ểChú ý: Các k t qu làm tròn đ n m t ch s th p phân, s đo góc làm tròn đ n phút.ế ả ế ộ ữ ố ậ ố ếCâu 12: Cho ABC có 1; 3 , 1; 2 , 6;1A B C .a) Vi t ph ng trình tham s c a đ ng th ng ch a c nh BC. (1,5đi m)ế ươ ố ủ ườ ẳ ứ ạ ểb) Vi t ph ng trình đ ng th ng ế ươ ườ ẳ đi qua A và song song v i đ ng th ng (d) có ph ng trìnhớ ườ ẳ ươ4 2017 0x y  . (1,5 đi m).ểCâu 13: Cho đ ng th ng ườ ẳ3 22;1 , 1; 3 , : ,1x tA B t Ry t     . Tìm M  sao cho 2 22MA MB đ t giá tr nh nh t. (0.5 đi m)ạ ị ỏ ấ ể www.thuvienhoclieu .com Trang 14www.thuvienhoclieu .comĐáp án: Đ 567ỀPh n tr c nghi m (3 đi m)ầ ắ ệ ểCâu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10A C D A C C D B D BPh n t lu n ( 7 đi m)ầ ự ậ ểCâu 11 Đáp án Đi mểa)0 0 0 0180 45 75 60 .C   .sin 10 6sin sin sin 3a c c AaA C C   =8 10.5x2b)1. sin 39.2S a c B  1 2. 7, 82c cSS a h hc    0.750.75Câu 12 Đi mểa)Ta có:  5; 1BC   là m t VTCP c a đ ng th ng BC.ộ ủ ườ ẳPh ng trình tham s c a đ ng th ng đi qua B(1;2) và có VTCPươ ố ủ ườ ẳ5; 1BC  là: 1 5 6 5, ,2 1x t x tt R hay t Ry t y t           0.50.5x2b)Vì / /d nên có d ngạ4 0x y m   .( 1; 3)A   nên 4 3 0 1m m     V y ậ: 4 1 0.x y    0.750.50.25Câu 13 Đáp án Đi mểM  nên M(3+2t;1-t)Ta có: ( 1 2 ; ), 4 2 ; 2MA t t MB t t                     , 2 2 22 15 20 41MA MB t t   2 22MA MB đ t giá tr nh nh t khi ạ ị ỏ ấ23t . V y ậ13 1;3 3M    0.250.25Đ KI M TRA 1 TI T HÌNH H C 1Ề Ể Ế ỌH , tên thí sinh:...........................................................L p: 10Aọ ớCâu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 www.thuvienhoclieu .com Trang 15www.thuvienhoclieu .comCâu 1: Cho hai đi m ể()2;3A và ()4; 5B- . Ph ng trình đ ng th ng ươ ườ ẳA B làA. 4 10 0x y- - = . B. 4 11 0x y+ - = . C. 4 11 0x y+ + = . D. 4 10 0x y- + = .Câu 2: Cho hai đth ng ẳ: 2 3 0d x y- + = và 3' :4 2x tdy tìï= +ïíï= +ïî. Kh ng đ nh nào d i đây làẳ ị ướđúng? A. d c t ắ'd . B. / / 'd d . C. 'd d^ . D. 'd dº .Câu 3: Đ ng th ng ườ ẳd đi qua đi m ể()2; 3A- - và có VTCP ()2;1u= -r có ph ng trình làươA. 2 31 2x ty tìï= - -ïíï= -ïî . B. 23 2x ty tìï= - +ïíï= - -ïî . C. 2 23x ty tìï= - -ïíï= - +ïî . D. 2 21 3x ty tìï= - -ïíï= -ïî .Câu 4: H s góc ệ ốk c a đth ng ủ ẳ1:3 2x ty tìï= -ïDíï= +ïî là A. 3k= . B. 13k= . C. 12k= - . D . 2k= - .Câu 5: Cho ()1; 2A- và : 2 1 0x yD + + = . Đth ng ẳd đi qua đi m ểA và vuông góc v i ớDcó ptrình làA. 2 5 0x y- - = . B. 2 3 0x y+ + = . C. 2 3 0x y- - = . D. 2 5 0x y+ - = .Câu 6: G i ọ();I a b là giao đi m c a hai đth ng ể ủ ẳ: 4 0d x y- + = và ' : 3 5 0d x y+ - = .Tính a b+ . A. 72a b+ = . B. 52a b+ = . C. 32a b+ = . D. 92a b+ = .Câu 7: Cho đ ng tròn (C) tâm ườ()2; 3I- , bán kính R=2. Đ đ ng tròn (C) ti p xúc v iể ườ ế ớ: 3 4 0x y mD + - = thì m có giá tr là: ịA. 6m= ± . B. 4m= - ho c ặ8m= - . C. 16m= . D. 4m= ho c ặ16m= - .Câu 8: Vi t ph ng trình đ ng th ng ế ươ ườ ẳ D đi qua đi m ể()5; 0M và có VTPT ()1; 3n= -ur .A. 3 5 0x y- + = . B. 3 15 0x y- - = . C. 3 5 0x y- - = . D. 3 15 0x y+ - = .Câu 9: Cho tam giác A BC có ()()()1; 2 , 0;2 , 2;1A B C- - - . Đ ng trung tuy n ườ ếBM cóph ng trình làươA. 5 3 6 0x y- + = . B. 3 5 10 0x y- + = . C. 5 3 6 0x y- - = . D. 3 2 0x y- - = .Câu 10: Góc gi a hai đ ng th ng ữ ườ ẳ1: 1 0x yD + - = và 2: 3 0xD - = b ngằA. 060 . B. 030 . C. 045 . D. K t qu khác.ế ảCâu 11: Cho tam giác A BC có ()()()0;1 , 2; 0 , 2; 5A B C- - . Tính di n tích ệS c a tam giácủA BC là: A. 52S= . B. 5S= . C. 7S= . D. 72S= .Câu 12: Tìm m đ ể'D ^ D , v i ớ: 2 4 0x yD + - = và ()' : y 1 3m xD = - + . www.thuvienhoclieu .com Trang 16www.thuvienhoclieu .comA. 32m= . B. 12m= . C. 12m= - . D. 32m= - .Câu 13: Tìm t a đ tâm đ ng tròn đi qua 3 đi m A(0 ; 5), B(3 ; 4), C(ọ ộ ườ ể  4 ; 3).A. (  6 ;  2) B. (  1 ;  1) C. (3 ; 1) D. (0 ; 0)Câu 14: Tìm bán kính đ ng tròn đi qua 3 đi m A(0 ; 4), B(3 ; 4), C(3 ; 0). ườ ể A. 5 B. 3 C. D. .Câu 15 : Đ ng tròn ườ không ti p xúc đ ng th ng nào trong các đ ngế ườ ẳ ườth ng d i đây ?ẳ ướA. x  2 = 0 B. x + y  3 = 0 C. y+ 4 = 0 D. Tr c hoành.ụCâu 16: Tìm giao đi m 2 đ ng tròn (Cể ườ1 ) : và (C2 ) : A. (2 ; 0) và (0 ; 2). B. ( ; 1) và (1 ; ). C. (1 ;  1) và (1 ; 1). D. (  1; 0) và (0 ; )Câu 17: Tìm t a đ giao đi m c a đ ng th ng ọ ộ ể ủ ườ ẳ  : 2 0x y  và đ ng tròn (C) :ườ2 22 6 0x y x y   . A. ( 0 ; 0) và (  1 ; 1). B. ( 2 ; 4) và (0 ; 0) C. ( 3 ; 3) và (0 ; 0) D. ( 4 ; 2) và (0 ; 0)Câu 18: Ph ng trình nào sau đây là ph ng trình đ ng tròn ?ươ ươ ườ A. B. . C. 2 2( 2) 2 5 0x y y     D. 2 24 5 0x y x y    Câu 19: Đ ng tròn tâm A(0 ; 5) và đi qua đi m B(3 ; 4) có ph ng trình:ườ ể ươ A. 2 210 15 0x y y    B. 2 2( 5) 10 0x y    . C. 2 210 25 0x y y    D . 2 210 15 0x y y   Câu 20 : Đ ng tròn (C) : 2xườ 2 + 2y 2 + 8x + 4y- 40 = 0 có tâm I và bán kính R là :A. I(-2;-1) , R = 5 B. I(2;1) , R = 25 C. I(-2;-1) , R = 25 D. I(2;1) , R = 20 Đ KI M TRA 1 TI T HÌNH H C 2Ề Ể Ế ỌH , tên thí sinh:...........................................................L p: 10Aọ ớ www.thuvienhoclieu .com Trang 17102522 24 0x y y  2 22 0x y  2 22 0x y x  2212 22 3 1 0x y x y    2 22 0x y x y    www.thuvienhoclieu .comCâu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20Câu 1: G i ọ();I a b là giao đi m c a hai đth ng ể ủ ẳ: 4 0d x y- + = và ' : 3 5 0d x y+ - = .Tính a b- . A. 4a b- = . B. 4a b- = - . C. 32a b- = . D. 92a b- = .Câu 2: Cho đ ng tròn (C) tâm ườ()2; 3I- , bán kính R=2. Đ đ ng tròn (C) ti p xúc v iể ườ ế ớ: 3 4 0x y mD + - = thì m có giá tr là: ịA. 6m= ± . B. 4m= ho c ặ16m= - C. 16m= . D. 4m= - ho c ặ8m= - .Câu 3: Vi t ph ng trình đ ng th ng ế ươ ườ ẳ D đi qua đi m ể()5; 0M và có VTPT ()1; 3n= -ur .A. 3 5 0x y- - = . B. 3 15 0x y- - = . C. 3 5 0x y- + = . D. 3 15 0x y+ - = .Câu 4: Cho tam giác A BC có ()()()1; 2 , 0;2 , 2;1A B C- - - . Đ ng trung tuy n ườ ếBM cóph ng trình làươA. 5 3 6 0x y- - = . B. 3 5 10 0x y- + = . C. 5 3 6 0x y- + = . D. 3 2 0x y- - = .Câu 5: Góc gi a hai đ ng th ng ữ ườ ẳ1: 1 0x yD + - = và 2: 3 0xD - = b ngằA. 045 . B. 030 . C. 060 . D. K t qu khác.ế ảCâu 6: Cho hai đi m ể()2; 3A và ()4; 5B- . Ph ng trình đ ng th ng ươ ườ ẳA B làA. 4 10 0x y- - = . B. 4 10 0x y- + = . C. 4 11 0x y+ + = . D. 4 11 0x y+ - = .Câu 7: Cho hai đth ng ẳ: 2 3 0d x y- + = và 3 4' :4 2x tdy tìï= +ïíï= -ïî . Kh ng đ nh nào d i đây làẳ ị ướđúng? A. d c t ắ'd . B. / / 'd d . C. 'd d^ . D. 'd dº .Câu 8: Đ ng th ng ườ ẳd đi qua đi m ể()2; 3A- - và có VTCP ()1; 2u= -r có ph ng trình làươA. 2 31 2x ty tìï= - -ïíï= -ïî . B . 23 2x ty tìï= - +ïíï= - -ïî . C. 2 23x ty tìï= - -ïíï= - +ïî . D. 2 21 3x ty tìï= - -ïíï= -ïî .Câu 9: H s góc ệ ốk c a đth ng ủ ẳ1 2:3x ty tìï= +ïDíï= -ïî là A. 3k= . B. 13k= . C . 12k= - . D. 2k= - .Câu 10: Cho ()1; 2A- và : 2 1 0x yD + + = . Đth ng ẳd đi qua đi m ểA và song song v i ớ Dcó ptrình làA. 2 0x y+ = . B. 2 3 0x y+ + = . C. 2 3 0x y+ - = . D. 2 5 0x y+ - = . www.thuvienhoclieu .com Trang 18www.thuvienhoclieu .comCâu 11: Tìm giao đi m 2 đ ng tròn (Cể ườ1 ) : và (C2 ) : A. (2 ; 0) và (0 ; 2). B. (1 ;  1) và (1 ; 1) C. ( ; 1) và (1 ; ). D. (  1; 0) và (0 ; )Câu 12: Tìm t a đ giao đi m c a đ ng th ng ọ ộ ể ủ ườ ẳ  : 2 0x y  và đ ng tròn (C) :ườ2 22 6 0x y x y   . A. ( 0 ; 0) và (  1 ; 1). B. (4 ; 2) và (0 ; 0) C. ( 3 ; 3) và (0 ; 0) D. ( 2 ; 4) và (0 ; 0)Câu 13: Ph ng trình nào sau đây là ph ng trình đ ng tròn ?ươ ươ ườ A. B. 2 2( 2) 2 5 0x y y     . C. D. 2 24 5 0x y x y    Câu 14: Đ ng tròn tâm A(0 ; 5) và đi qua đi m B(3 ; 4) có ph ng trình:ườ ể ươ A. 2 210 15 0x y y    B. 2 2( 5) 10 0x y    . C. 2 210 25 0x y y    D. 2 210 15 0x y y   Câu 15 : Đ ng tròn (C) : 2xườ 2 + 2y 2 - 8x - 4y- 40 = 0 có tâm I và bán kính R là :A. I(-2;-1) , R = 5 B. I(2;1) , R = 5 C. I(-2;-1) , R = 25 D. I(2;1) , R = 20 Câu 16: Cho tam giác A BC có ()()()0;1 , 2; 0 , 2; 5A B C- - . Tính di n tích ệS c a tam giácủA BC là: A. 52S= . B. 5S= . C. 72S= . D. 7S= .Câu 17: Tìm m đ ể'D ^ D , v i ớ: 2 4 0x yD + - = và ()' : y 1 3m xD = - + .A. 32m= - . B. 12m= . C. 12m= - . D. 32m= .Câu 18: Tìm t a đ tâm đ ng tròn đi qua 3 đi m A(0 ; 5), B(3 ; 4), C(ọ ộ ườ ể  4 ; 3).A. (  6 ;  2) B. (0 ; 0) C. (3 ; 1) D. (  1 ;  1) Câu 19: Tìm bán kính đ ng tròn đi qua 3 đi m A(0 ; 4), B(3 ; 4), C(3 ; 0). ườ ể A. B. 3 C. D. 5 .Câu 20 : Đ ng tròn ườ không ti p xúc đ ng th ng nào trong các đ ngế ườ ẳ ườth ng d i đây ?ẳ ướA. x  2 = 0 B. Tr c hoành.ụ C. y+ 4 = 0 D. x + y  3 = 0 www.thuvienhoclieu .com Trang 192 22 0x y  2 22 0x y x  2212 22 3 1 0x y x y    2 22 0x y x y    521022 24 0x y y  www.thuvienhoclieu .comĐ KI M TRA 1 TI T HÌNH H C 3Ề Ể Ế ỌH , tên thí sinh:...........................................................L p: 10Aọ ớCâu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20Câu 1: Cho tam giác A BC có ()()()0;1 , 2;0 , 2; 5A B C- - . Tính di n tích ệS c a tam giácủA BC là: A. 7S= . B. 5S= . C. 52S= . D. 72S= .Câu 2: Tìm m đ ể'D ^ D , v i ớ: 2 4 0x yD + - = và ()' : y 1 3m xD = - + .A. 12m= - . B. 12m= . C. 32m= . D. 32m= - .Câu 3: Tìm t a đ tâm đ ng tròn đi qua 3 đi m A(0 ; 5), B(3 ; 4), C(ọ ộ ườ ể  4 ; 3).A . (0 ; 0) B. (  1 ;  1) C. (3 ; 1) D. (  6 ;  2) Câu 4: Tìm bán kính đ ng tròn đi qua 3 đi m A(0 ; 4), B(3 ; 4), C(3 ; 0). ườ ể A. 5 B. 3 C. D. .Câu 5 : Đ ng tròn ườ không ti p xúc đ ng th ng nào trong các đ ngế ườ ẳ ườth ng d i đây ?ẳ ướA . x + y  3 =0 B. x  2 = 0 C. y+ 4 = 0 D. Tr c hoành.ụCâu 6: Cho hai đi m ể()2; 3A và ()4; 5B- . Ph ng trình đ ng th ng ươ ườ ẳA B làA. 4 11 0x y+ - = . B. 4 10 0x y- - = . C. 4 11 0x y+ + = . D. 4 10 0x y- + = .Câu 7: Cho hai đth ng ẳ: 2 3 0d x y- + = và 3' :4 2x tdy tìï= +ïíï= +ïî. Kh ng đ nh nào d i đây làẳ ị ướđúng? A. d c t ắ'd . B. 'd dº . C. 'd d^ . D. / / 'd d .Câu 8: Đ ng th ng ườ ẳd đi qua đi m ể()2; 3A- - và có VTCP ()2;1u= -r có ph ng trình làươA. 2 31 2x ty tìï= - -ïíï= -ïî . B. 23 2x ty tìï= - +ïíï= - -ïî . C. 2 21 3x ty tìï= - -ïíï= -ïî . D. 2 23x ty tìï= - -ïíï= - +ïî .Câu 9: H s góc ệ ốk c a đth ng ủ ẳ1:3 2x ty tìï= +ïDíï= +ïî là A . 2k= . B. 13k= . C. 12k= - . D. 2k= - . www.thuvienhoclieu .com Trang 20521022 24 0x y y  www.thuvienhoclieu .comCâu 10: Cho ()1; 2A- và : 2 1 0x yD + + = . Đth ng ẳd đi qua đi m ểA và vuông góc v i ớDcó ptrình làA. 2 3 0x y- - = . B. 2 3 0x y+ + = . C. 2 5 0x y- - = . D. 2 5 0x y+ - = .Câu 11: Tìm giao đi m 2 đ ng tròn (Cể ườ1 ) : và (C2 ) : A . (1 ;  1) và (1 ; 1). B. ( ; 1) và (1 ; ). C. (2 ; 0) và (0 ; 2). D. (  1; 0) và (0 ; )Câu 12: Tìm t a đ giao đi m c a đ ng th ng ọ ộ ể ủ ườ ẳ  : 2 0x y  và đ ng tròn (C) :ườ2 22 6 0x y x y   . A. ( 0 ; 0) và (  1 ; 1). B. ( 3 ; 3) và (0 ; 0) C. ( 2 ; 4) và (0 ; 0) D. ( 4 ; 2) và (0 ; 0)Câu 13: Ph ng trình nào sau đây là ph ng trình đ ng tròn ?ươ ươ ườ A. B. . C. 2 24 5 0x y x y     D. 2 2( 2) 2 5 0x y y    Câu 14: Đ ng tròn tâm A(0 ; 5) và đi qua đi m B(3 ; 4) có ph ng trình:ườ ể ươ A. 2 210 15 0x y y    B. 2 2( 5) 10 0x y    . C. 2 210 15 0x y y    D. 2 210 25 0x y y   Câu 15 : Đ ng tròn (C) : 2xườ 2 + 2y 2 + 8x + 4y- 40 = 0 có tâm I và bán kính R là :A. I(-2;-1) , R = 25 B. I(2;1) , R = 25 C . I(-2;-1) , R = 5 D. I(2;1) , R = 20 Câu 16: G i ọ();I a b là giao đi m c a hai đth ng ể ủ ẳ: 4 0d x y- + = và ' : 3 5 0d x y+ - = .Tính a b+ . A. 72a b+ = . B. 92a b+ = . C. 32a b+ = . D. 52a b+ = .Câu 17: Cho đ ng tròn (C) tâm ườ()2; 3I- , bán kính R=2. Đ đ ng tròn (C) ti p xúc v iể ườ ế ớ: 3 4 0x y mD + - = thì m có giá tr là: ịA. 6m= ± . B. 4m= - ho c ặ8m= - . C. 4m= ho c ặ16m= - . D. 16m= .Câu1 8: Vi t ph ng trình đ ng th ng ế ươ ườ ẳ D đi qua đi m ể()5; 0M và có VTPT ()1; 3n= -ur .A. 3 15 0x y+ - = . B. 3 15 0x y- - = . C. 3 5 0x y- - = . D. 3 5 0x y- + = .Câu 19: Cho tam giác A BC có ()()()1; 2 , 0;2 , 2;1A B C- - - . Đ ng trung tuy n ườ ếBM cóph ng trình làươA. 3 5 10 0x y- + = . B. 5 3 6 0x y- + = . C. 5 3 6 0x y- - = . D. 3 2 0x y- - = .Câu 20: Góc gi a hai đ ng th ng ữ ườ ẳ1: 1 0x yD + - = và 2: 3 0xD - = b ngằA. 060 . B. 045 . C. 030 . D. K t qu khác.ế ả www.thuvienhoclieu .com Trang 212 22 0x y  2 22 0x y x  2212 22 3 1 0x y x y    2 22 0x y x y    www.thuvienhoclieu .comĐ KI M TRA 1 TI T HÌNH H C 4Ề Ể Ế ỌH , tên thí sinh:...........................................................L p: 10Aọ ớCâu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20Câu 1: Tìm giao đi m 2 đ ng tròn (Cể ườ1 ) : và (C2 ) : A. (2 ; 0) và (0 ; 2). B. (  1; 0) và (0 ; ) C. ( ; 1) và (1 ; ). D. (1 ;  1) và (1 ; 1) Câu 2: Tìm t a đ giao đi m c a đ ng th ng ọ ộ ể ủ ườ ẳ  : 2 0x y  và đ ng tròn (C) :ườ2 22 6 0x y x y   . A. ( 2 ; 4) và (0 ; 0) B. (4 ; 2) và (0 ; 0) C. ( 3 ; 3) và (0 ; 0) D. ( 0 ; 0) và (  1 ; 1).Câu 3: Ph ng trình nào sau đây là ph ng trình đ ng tròn ?ươ ươ ườ A. B. 2 2( 2) 2 5 0x y y     . C. D. 2 24 5 0x y x y    Câu 4: Đ ng tròn tâm A(0 ; 5) và đi qua đi m B(3 ; 4) có ph ng trình:ườ ể ươ A. 2 2( 5) 10 0x y    B. 2 210 15 0x y y    . C. 2 210 25 0x y y    D. 2 210 15 0x y y   Câu 5 : Đ ng tròn (C) : 2xườ 2 + 2y 2 - 8x - 4y- 40 = 0 có tâm I và bán kính R là :B. I(-2;-1) , R = 5 B. I(2;1) , R = 25 C. I(-2;-1) , R = 25 D. I(2;1) , R = 5 Câu 6: Cho tam giác A BC có ()()()1; 2 , 0;2 , 2;1A B C- - - . Đ ng trung tuy n ườ ếBM cóph ng trình làươA. 5 3 6 0x y- - = . B. 3 5 10 0x y- + = . C. 3 2 0x y- - = . D. 5 3 6 0x y- + = .Câu 7: Góc gi a hai đ ng th ng ữ ườ ẳ1: 1 0x yD + - = và 2: 3 0xD - = b ngằ www.thuvienhoclieu .com Trang 222 22 0x y  2 22 0x y x  1222 22 3 1 0x y x y    2 22 0x y x y    www.thuvienhoclieu .comA. 090 . B. 030 . C. 060 . D. 045 .Câu 8: Cho tam giác A BC có ()()()0;1 , 2; 0 , 2; 5A B C- - . Tính di n tích ệS c a tam giácủA BC là: A. 52S= . B . 7S= . C. 72S= . D. 5S= .Câu 9: Tìm m đ ể'D ^ D , v i ớ: 2 4 0x yD + - = và ()' : y 1 3m xD = - + .A. 32m= - . B. 12m= . C. 32m= . D. 12m= - .Câu 10: Tìm t a đ tâm đ ng tròn đi qua 3 đi m A(0 ; 5), B(3 ; 4), C(ọ ộ ườ ể  4 ; 3).A. (  6 ;  2) B. (3 ; 1) C. (0 ; 0) D. (  1 ;  1) Câu 11: Tìm bán kính đ ng tròn đi qua 3 đi m A(0 ; 4), B(3 ; 4), C(3 ; 0). ườ ể A. 3 B. C. D. 5 .Câu 12 : Đ ng tròn ườ không ti p xúc đ ng th ng nào trong các đ ngế ườ ẳ ườth ng d i đây ?ẳ ướA. x  2 = 0 B. Tr c hoành.ụ C. x + y  3 = 0 D. y+ 4 = 0 Câu 13: Cho hai đi m ể()2; 3A và ()4; 5B- . Ph ng trình đ ng th ng ươ ườ ẳA B làA. 4 10 0x y- - = . B. 4 10 0x y- + = . C. 4 11 0x y+ - = . D. 4 11 0x y+ + = .Câu 14: Cho hai đth ng ẳ: 2 3 0d x y- + = và 3 4' :4 2x tdy tìï= +ïíï= -ïî . Kh ng đ nh nào d i đây làẳ ị ướđúng? A. 'd d^ . B. / / 'd d . C. d c t ắ'd . D. 'd dº .Câu 15: Đth ng ẳd đi qua đi m ể()2; 3A- - và có VTCP ()1; 2u= -r có ph ng trình làươA . 23 2x ty tìï= - +ïíï= - -ïî . B. 2 31 2x ty tìï= - -ïíï= -ïî . C. 2 23x ty tìï= - -ïíï= - +ïî . D. 2 21 3x ty tìï= - -ïíï= -ïî .Câu 16: H s góc ệ ốk c a đth ng ủ ẳ1 2:3x ty tìï= +ïDíï= -ïî là A. 3k= . B. 12k= - . C. 13k= . D. 2k= - .Câu 17: Cho ()1; 2A- và : 2 1 0x yD + + = . Đth ng ẳd đi qua đi m ểA và song song v i ớDcó ptrình làA. 2 3 0x y+ - = . B. 2 0x y+ = . C. 2 3 0x y+ + = . D. 2 5 0x y+ - = .Câu 18: G i ọ();I a b là giao đi m c a hai đth ng ể ủ ẳ: 4 0d x y- + = và ' : 3 5 0d x y+ - = .Tính a b- . A. 4a b- = - . B. 4a b- = . C. 32a b- = . D. 92a b- = . www.thuvienhoclieu .com Trang 23521022 24 0x y y  www.thuvienhoclieu .comCâu 19: Cho đ ng tròn (C) tâm ườ()2; 3I- , bán kính R=2. Đ đ ng tròn (C) ti p xúc v iể ườ ế ớ: 3 4 0x y mD + - = thì m có giá tr là: ịA. 4m= ho c ặ16m= - . B. 6m= ± C. 16m= . D. 4m= - ho c ặ8m= - .Câu 20: Vi t ph ng trình đ ng th ng ế ươ ườ ẳD đi qua đi m ể()5;0M và có VTPT ()1; 3n= -ur .A. 3 15 0x y- - = . B. 3 5 0x y- - = . C. 3 5 0x y- + = . D. 3 15 0x y+ - = .Tr ng THPT ườ NGUY N VĂN TR I – NHA TRANGỄ Ỗ BÀI T P ÔN LUY N HÌNH H C CH NG Ậ Ệ Ọ ƯƠIV- HH 10H tên:........................................................ Năm h c: 2016-2017ọ ọL p:.............. Th i gian: ............. phútớ ờCâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20TLờiCâu 1 . . Vect pháp tuy n c a đ ng th ng đi qua hai đi m A(1;2) ; B(5;6) là:ơ ế ủ ườ ẳ ểA. (4; 4)n B. ( 1;1)n  C. (1;1)n D. ( 4; 2)n Câu 2 . Tìm t a đ giao đi m c a 2 đ ng th ng sau đây: ọ ộ ể ủ ườ ẳ △1 : 22 255 5x ty t   và △2:2 3 19 0x y  . A. (−1 ; 7) B. (5 ; 3) C. (2 ; 5) D. (10 ; 25) Câu 3 . Đ ng th ng nào qua A(2;1) và song song v i đ ng th ng: 2x+3y–2=0?ườ ẳ ớ ườ ẳA. 4x+6y–11=0 B. x–y+3=0 C. 2x+3y–7=0 D. 3x–2y–4=0Câu 4 . Đ ng th ng dườ ẳ : 2 33 4x ty t    có 1 véc t ch ph ng là: ơ ỉ ươA. 3; 4 B. 4; 3 C. 3; 4  D. 4; 3Câu 5 . Vi t ph ng trình đo n ch n c a đ ng th ng đi qua 2 đi m A(0 ; −5) và B(3 ; 0)ế ươ ạ ắ ủ ườ ẳ ểA. 13 5x y  B. 15 3x y  C. 15 3x y   D. 15 3x y Câu 6 . Đ ng th ng 51x − 30y + 11 = 0 đi qua đi m nào sau đây ? ườ ẳ ểA. 31;4     B. 31;4    C. 41;3     D. 31;4   Câu 7 . Cho đ ng th ng d có ph ng trình: 2x- y+5 =0. Tìm 1 VTPT c a d. ườ ẳ ươ ủA. 1; 2 B. 2;1 C. 2; 1 D. 1; 2 www.thuvienhoclieu .com Trang 24www.thuvienhoclieu .comCâu 8 . Ph. trình tham s c a đ. th ng (d) đi qua M(–2;3) và có VTCP ố ủ ẳu =(1;–4) là:A. 2 31 4x ty t   B. 23 4x ty t   C. 1 24 3x ty t   D. 3 24x ty t  Câu 9 . Ph ng trình nào sau đây là PTTham S c aươ ố ủ (d) : 2 6 23 0x y   . A. 1324x ty t   B. 5 3112x ty t   C. 5 3112x ty t   D. 5 3112x ty t  Câu 10 . Tìm t a đ giao đi m c a đ ng th ng: 7x − 3y + 16 = 0 và đ ng th ng D: x + 10 = ọ ộ ể ủ ườ ẳ ườ ẳ0. A. (−10 ; −18) B. (10 ; −18). C. (10 ; 18) D. (−10 ; 18) Câu 11 . Cho 2 đi m A(1 ; −4) , B(3 ; 2). Vi t ph ng trình t ng quát đ ng trung tr c c a ể ế ươ ổ ườ ự ủđo n th ng AB. ạ ẳA. 3x + y + 1 = 0 B. 3x − y + 4 = 0 C. x + 3y + 1 = 0 D. x + y − 1 = 0Câu 12 . Vi t ph ng trình t ng quát c a đ ng th ng đi qua đi m I(−1 ; 2) và vuông góc v i ế ươ ổ ủ ườ ẳ ể ớđ ng th ng có ph ng trình 2x − y + 4 = 0. ườ ẳ ươA. x −2y + 5 = 0 B. x + 2y = 0 C. −x +2y − 5 = 0 D. x +2y − 3 = 0 Câu 13 . Xác đ nh v trí t ng đ i c a 2 đ ng th ng: ị ị ươ ố ủ ườ ẳ △1 : 4 21 3x ty t   và △2: 3 2 14 0x y  A. Song song nhau. B. Trùng nhau. C. C t nhau nh ng không vuông góc.ắ ư D. Vuông góc nhau. Câu 14 . Cho ph.trình tham s c a đ ng th ng (d): ố ủ ườ ẳ59 2x ty t   . Trong các ph ng trình sau ươđây, ph. trình nào là ph. trình t ng quát c a (d)? ổ ủA. 2 1 0x y   B. 2 1 0x y   C. 2 2 0x y   D.2 2 0x y  Câu 15 . Cho △ ABC có A(2 ; −1), B(4 ; 5), C(−3 ; 2). Vi t ph ng trình t ng quát c a đ ng ế ươ ổ ủ ườcao AH. A. 3x + 7y + 1 = 0 B. 7x + 3y +13 = 0 C. −3x + 7y + 13 = 0 D. 7x + 3y −11 = 0 Câu 16 . Vi t ph ng trình t ng quát c a đ ng th ng đi qua 2 đi m A(3 ; −1) và B(1 ; 5)ế ươ ổ ủ ườ ẳ ểA. −x + 3y + 6 = 0 B. 3x − y + 10 = 0 C. 3x − y + 6 = 0 D. 3x + y − 8 =0Câu 17 . Trong các đi m sau đây, đi m nào thu c đ ng th ng (ể ể ộ ườ ẳ  ): 4x–3y + 1=0 A. (0;1) B. (–1;–1) C. (1;1) D. (–12 ; 0)Câu 18 . Xác đ nh v trí t ng đ i c a 2 đ ng th ng sau đây: ị ị ươ ố ủ ườ ẳ △1: x − 2y + 1 = 0 và △2: −3x + 6y − 10 = 0. A. Vuông góc nhau. B. Trùng nhau. C. C t nhau nh ng không vuông góc. ắ ư D. Song song. Câu 19 . Ph ng trình nào là ph ng trình tham s c a đ ng th ng x–y+2=0:ươ ươ ố ủ ườ ẳA. 2xy t B. 3x ty t  C. 31x ty t   D. 2x ty t Câu 20 . Cho △ ABC có A(1 ; 1), B(0 ; −2), C(4 ; 2). Vi t ph ng trình t ng quát c a trung ế ươ ổ ủtuy n BM. ế www.thuvienhoclieu .com Trang 25www.thuvienhoclieu .comA. −7x +5y + 10 = 0 B. 3x + y −2 = 0 C. 5x − 3y +1 = 0 D. 7x +7 y + 14 = 0 -----------------------------------H t -----------------------------ếĐ 1ề B C C A A C C B B A C D B A D D B D D ATR NGƯỜ THCS -THPT VÕ TH SÁUỊ Đ KI M TRAỀ Ể 1 TI TẾ CH NG 3ƯƠH và tên : ............................................... ọ Môn: Hình h c ọ 10L p: ớ 10 Đ 1ềBài 1: (4,5 đi m) ể Trong h t a đ Oxy, cho đ ng th ng ệ ọ ộ ườ ẳ có ph ng trình ươ3 4 1 0x y   . a. Tìm t a đ 1 vecto pháp tuy n (VTPT) và t a đ 1 vecto ch ph ng (VTCP) c a ọ ộ ế ọ ộ ỉ ươ ủ . b . Tính kho ng cách t đi m ả ừ ể (4; 3)N  đ n đ ng th ng ế ườ ẳ . c. Vi t ph ng trình đ ng th ng ế ươ ườ ẳ' đi qua (1; 2)M  và vuông góc v i ớ đ ng th ng ườ ẳ . d. Vi t ph ng trình đ ng th ng d qua ế ươ ườ ẳ(5; 2)E và t o v i ạ ớ đ ng th ng ườ ẳ m t góc ộ45 .Bài 2: ( 4 đi mể ) Vi t ph ng trình đ ng tròn ế ươ ườ( )C trong m i tr ng h p sauỗ ườ ợ a. ( )C có tâm (2; 1)I và đi qua đi m ể (3; 2)M. b. ( )C có tâm (5;1)Ivà ti p xúc v i đ ng th ng ế ớ ườ ẳ có ph ng trình ươ2 2 0x y   . c. ( )C đi qua 3 đi m ể(5; 3), (6; 2), (3; 1)A B C . Bài 3 : (1.5 đi m) ể Trong h t a đ Oxy, cho đ ng tròn ệ ọ ộ ườ( )C : 2 24 4 6 0x y x y     và đ ngườth ng ẳ :2 3 0x my m    , v i m là tham s th c.ớ ố ự a. Tìm t a đ tâm I và bán kính R c a đ ng tròn ọ ộ ủ ườ( )C . b. Tìm m đ ể c t ắ( )C t i 2 đi m phân bi t sao cho di n tích ạ ể ệ ệIAB đ t giá tr l n nh t.ạ ị ớ ấBài Đáp án Đi mể Bài 1(4,5đi mể) Câu a (1đi m)ể : To đ 1 vecto pháp tuy n (VTPT) c a ạ ộ ế ủ là (3; 4)n  .To đ 1 vecto ch ph ng (VTCP) c a ạ ộ ỉ ươ ủ là (4;3)u .Câu b (1đi m)ể : 2 23.4 4.( 3) 125( ; ) 553 ( 4)d N       .Câu c (1đi m)ể : Vì '   nên ' có VTPT là (4; 3)n u   . ' đi qua (1; 2)M  và có VTPT là (4; 3)n u   nên có ph ng trình làươ 0,50,510.50,5 www.thuvienhoclieu .com Trang 26www.thuvienhoclieu .com4( 1) 3( 2) 0x y   4 3 2 0x y   .Câu d (1.5đi m) ểG i VTPT c a d là ọ ủ( ; )n a b , (2 20a b  ).Do d qua (5; 2)E nên ph ng trình d có d ng ươ ạ( 5) ( 2) 0a x b y    .Ta có 2 2 2 2.3 4cos ( , ) cos ( , ).3 ( 4)dddn na bd n nn na b        Theo gi thi t ả ế2cos ( , ) cos 452d   Do đó 2 22 2 2 213 4277 48 7 023 ( 4)7aa bba ab baa bb       V i ớ1,7ab ch n a=1 và b=7 ta đ c ph ng trình ọ ượ ươ là7 9 0x y   V i ớ 7,ab ch n a=7 và b=-1 ta đ c ọ ượ :7 37 0x y   0,50.50,250,25 Bài 2(4 đi m)ể Câu a (1đi m) ể Ta có (1; 3)IM , do đó 2 21 3 10R IM    . V y ph ng trình đ ng tròn ậ ươ ườ( )C là 2 2( 2) ( 1) 10x y    .Câu b (1đi m)ểVì ( )C ti p xúc v i đ ng th ng ế ớ ườ ẳ nên 2 25 2.1 2( , ) 51 2R d I    V y ph ng trình đ ng tròn ậ ươ ườ( )C là 2 2( 5) ( 1) 5x y    .Câu c (2đi m)ểPh ng trình đ ng tròn ươ ườ( )C có d ng ạ2 22 2 0x y ax by c     v i đi u ớ ềki n ệ2 20a b c   .đ ng tròn ườ( )C đi qua 3 đi m ể(5; 3), (6; 2), (3; 1)A B C nên ta có hệ10 6 34 0 412 4 40 0 16 2 10 0 12a b c aa b c ba b c c                     V y ph ng trình đ ng tròn ậ ươ ườ( )C là 2 28 2 12 0x y x y     0.50.50.50.50.510.5 Bài 3 (1.5đi mể) Câu a (1đi m) ể Đ ng tròn ườ( )C có tâm ( 2; 2)I  và bán kính 2RCâu b (1đi m) ể Di n tích tam giác IAB làệ 21 1. .sin 12 2S IA IB AIB R   . Do đó S l n nh t khi và ch khiớ ấ ỉ 10,5 www.thuvienhoclieu .com Trang 27www.thuvienhoclieu .com22 2 22 2 2 31 sin 1 ( , ) 1210(1 4 ) 1 15 8 0815m mRS AIB IA IB d Immm m m mm                   B GIÁO D C & ĐÀO T OỘ Ụ ẠĐ KI M TRA 1 TI T HÌNH H C Ề Ể Ế Ọ(20 câu tr c nghi m)ắ ệ(Thí sinh không đ c s d ng tài li u)ượ ử ụ ệH , tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................ọCâu 1: Cho tam giác A BC có ()4; 2A- . Đ ng cao ườ: 2 4 0BH x y+ - = và đ ng caoườ: 3 0CK x y- - =. Vi t ph ng trình đ ng cao k t đ nh ế ươ ườ ẻ ừ ỉA .A. 4 5 6 0x y+ - = . B. 4 3 22 0x y- - = . C. 4 3 10 0x y+ - = . D. 4 5 26 0x y- - = .Câu 2: Cho tam giác A BC có ()()()1;3 , 1; 5 , 4; 1A B C- - - - . Đ ng cao ườA H c a tam giác cóủph ng trình làươA. 3 4 15 0x y+ - = . B. 3 4 9 0x y- + = . C. 4 3 5 0x y- + = . D. 4 3 13 0x y+ - = .Câu 3: Cho ()2; 5A- và : 3 2 1 0d x y- + = . Tìm t a đ hình chi u ọ ộ ếH c a ủA trên d .A. 25 31;13 13Hæ ö÷ç÷-ç÷ç÷çè ø . B. 25 31;13 13Hæ ö÷ç÷-ç÷ç÷çè ø . C. 25 31;13 13Hæ ö÷ç÷ç÷ç÷çè ø . D. 25 31;13 13Hæ ö÷ç÷- -ç÷ç÷çè ø .Câu 4: Cho 3 đi m ể()()()2;2 , 3;4 , 0; 1A B C- - . Vi t ph ng trình đ ng th ng ế ươ ườ ẳD đi qua đi m ể C vàsong song v i ớA B .A. 5 2 2 0x y- - = . B. 2 5 5 0x y+ - = . C. 5 2 2 0x y+ + = . D. 2 5 5 0x y+ + = .Câu 5: Cho : 3 0d x y- = và ' : 1 0d mx y+ - = . Tìm m đ ể()1cos , '2d d= .A. 3m= - ho c ặ0m= . B. 0m= .C. 3m= ho c ặ0m= . D. 3m= ± .Câu 6: Đ ng th ng ườ ẳd đi qua đi m ể()2; 3A- - và có VTCP ()2;1u= -r có ph ng trình làươA. 2 23x ty tìï= - -ïíï= - +ïî . B. 23 2x ty tìï= - +ïíï= - -ïî . C. 2 31 2x ty tìï= - -ïíï= -ïî . D. 2 21 3x ty tìï= - -ïíï= -ïî .Câu 7: G i ọ();I a b là giao đi m c a hai đ ng th ng ể ủ ườ ẳ: 4 0d x y- + = và ' : 3 5 0d x y+ - = . Tínha b+.A. 92a b+ = . B. 32a b+ = . C. 52a b+ = . D. 72a b+ = .Câu 8: Cho ()2; 3M- và : 3 4 0x y mD + - = . Tìm m đ ể(), 2d MD = .A. 9m= . B. 9m= ho c ặ11m= - .C. 9m= ho c ặ11m= . D. 9m= ± . www.thuvienhoclieu .com Trang 28www.thuvienhoclieu .comCâu 9: Cho tam giác A BC có ()()()1; 2 , 0;2 , 2;1A B C- - - . Đ ng trung tuy n ườ ếBM có ph ng trìnhươlàA. 3 6 0x y- + = . B. 5 3 6 0x y- + = . C. 3 5 10 0x y- + = . D. 3 2 0x y- - = .Câu 10: Cho ()1; 2A- và : 2 1 0x yD + + = . Đ ng th ng ườ ẳd đi qua đi m ểA và vuông góc v i ớ D cóph ng trình làươA. 2 3 0x y+ + = . B. 2 3 0x y- - = . C. 2 5 0x y+ - = . D. 2 5 0x y- - = .Câu 11: Cho hai đ ng th ng song song ườ ẳ: 1 0d x y+ + = và ' : 3 0d x y+ - = . Kho ng cách gi a ả ữdvà 'd b ngằA. 4 2 . B. 2 2 . C. 2 . D. 3 2 .Câu 12: Tính kho ng cách t đi m ả ừ ể()1; 1M- đ n đ ng th ng ế ườ ẳ: 4x y 10 0D + - = .A. ()2,17d MD = . B. ()3,17d MD = . C. ()7,17d MD = . D. ()5,17d MD = .Câu 13: Vi t ph ng trình đ ng th ng ế ươ ườ ẳD đi qua đi m ể()5; 0M và có VTPT ()1; 3n= -ur .A. 3 15 0x y+ - = . B. 3 5 0x y- + = . C. 3 15 0x y- - = . D. 3 5 0x y- - = .Câu 14: Tìm m đ ể'D ^ D , v i ớ: 2 4 0x yD + - = và ()' : y 1 3m xD = - + .A. 12m= . B. 12m= - . C. 32m= . D. 32m= - .Câu 15: Cho tam giác A BC có ()()()0;1 , 2;0 , 2; 5A B C- - . Tính di n tích ệS c a tam giác ủA BC .A. 7S= . B. 52S= . C. 72S= . D. 5S= .Câu 16: Cho hai đ ng th ng ườ ẳ: 2 3 0d x y- + = và 3' :4 2x tdy tìï= +ïíï= +ïî. Kh ng đ nh nào d i đây làẳ ị ướđúng?A. / / 'd d . B. 'd d^ . C. d c t ắ'd . D. 'd dº .Câu 17: Cho hai đi m ể()2; 3A và ()4; 5B- . Ph ng trình đ ng th ng ươ ườ ẳA B làA. 4 11 0x y+ + = . B. 4 10 0x y- + = . C. 4 10 0x y- - = . D. 4 11 0x y+ - = .Câu 18: H s góc ệ ốk c a đ ng th ng ủ ườ ẳ1:3 2x ty tìï= -ïDíï= +ïî làA. 3k= . B. 13k= . C. 2k= - . D. 12k= - .Câu 19: Góc gi a hai đ ng th ng ữ ườ ẳ1: 1 0x yD + - = và 2: 3 0xD - = b ngằA. 030 . B. 045 . C. 060 . D. K t qu khác.ế ảCâu 20: Cho tam giác A BC có ph ng trình các c nh ươ ạ: 2 2 0A B x y+ - = , : 5 4 10 0BC x y- - =và : 3 1 0A C x y- + = . G i ọH là chân đ ng cao k t đ nh ườ ẻ ừ ỉ C. Tìm t a đ đi m ọ ộ ểH .A. 31;2Hæ ö÷ç÷-ç÷ç÷çè ø . B. 1 9;5 10Hæ ö÷ç÷ç÷ç÷çè ø . C. 4 3;5 5Hæ ö÷ç÷ç÷ç÷çè ø . D. ()0;1H .----------------------------------------------- www.thuvienhoclieu .com Trang 29www.thuvienhoclieu .com----------- H T ----------ẾĐÁP ÁNMã đ : 099ề1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ABCD www.thuvienhoclieu .com Trang 30

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận