Luận văn ThS: Tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh

297 2

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #luận văn#luận án#đồ án#tiểu luận#khóa luận

Mô tả chi tiết

1. Mở đầu

1.1 Tính cần thiết của đề tài

Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước tác động bằng nhiều công cụ để điều chỉnh, điều tiết nền kinh tế nhằm bảo đảm sự ổn định và hoạt động có hiệu quả cao. Một trong những công cụ tài chính rất quan trọng và ngày càng khẳng định vai trò đáng kể của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế đó là “Tín dụng đầu tư của Nhà nước”. Tín dụng đầu tư thông qua kênh Ngân hàng Phát triển Việt Nam nói chung, qua Chi nhánh Quảng Ninh nói riêng đã góp phần khai thác các nguồn vốn trong xã hội để đầu tư các dự án phát triển thuộc các ngành, các vùng, các sản phẩm trọng điểm; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác những tiềm năng to lớn của đất nước cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài; thu hút nguồn ngoại tệ về cho đất nước. Đồng thời, là một trong các giải pháp sử dụng tài chính công theo hướng giảm bao cấp trong chi ngân sách Nhà nước đi đôi với nâng cao trách nhiệm người sử dụng nguồn vốn của Nhà nước

1.2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Thứ nhất, hệ thống hóa những lý luận cơ bản về tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển.

Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh trong giai đoạn 2011-2015.

Thứ ba, đề xuất giải pháp hoàn thiện tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

Cho vay đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; quán triệt và vận dụng các nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê nin trong quá trình phân tích để có được cái nhìn đúng đắn, toàn diện về vấn đề xem xét tránh siêu hình, máy móc đưa ra những giải pháp xa rời thực tiễn. Các dữ liệu sau khi được thống kê, mô tả, sẽ được tiến hành phân tích và tổng hợp để làm cơ sở cho các nhận định, đánh giá của tác giả đối với các vấn đề về Tín dụng đầu tư của Nhà nước

2. Nội dung

2.1 Cơ sở khoa học về tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển

Tổng quan về tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển

Các chỉ tiêu đánh giá và nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển

Kinh nghiệm tín dụng đầu tư tại một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam

2.2  Thực trạng tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

Tổng quan về Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

Thực trạng tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

Đánh giá thực trạng tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

2.3   Định hướng và giải pháp hoàn thiện tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

Định hướng tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

Giải pháp hoàn thiện tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

Một số kiến nghị

3. Kết luận

Đề tài nghiên cứu “Tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh” là một công trình khoa học, nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh. Nội dung luận văn đã đạt được những kết quả sau đây: Một là, đã hệ thống hóa có chọn lọc và tập trung luận giải các vấn đề về tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển. Hai là, tổng hợp, phân tích, đánh giá tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh dựa trên các số liệu thực tế. Từ đó chỉ ra những mặt đã đạt được, những mặt còn hạn chế, các nguyên nhân tác động tín dụng đầu tư tại Chi nhánh Quảng Ninh. Ba là, trên cơ sở những phân tích khoa học để đưa ra hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Quốc Ấn – Phạm Thị Hà (2006), Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, NXB Thống kê, TP. Hồ Chí Minh.

Phạm Văn Bốn (2013), “Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Hỗ trợ phát triển, Hà Nội.

Chính phủ (2006), Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về TDĐT và TDXK của Nhà nước.

Tài liệu liên quan

Bình luận