Luận văn ThS: Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại NHNN và PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang

351 2

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #luận văn#luận án#đồ án#tiểu luận#khóa luận

Mô tả chi tiết

1. Mở đầu

1.1 Tính cần thiết của đề tài

Việt Nam là một quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp, được thiên nhiên ưu đãi với nhiều điệu kiện thuận lợi. Chính vì vậy, trong cơ cấu kinh tế của nước ta, nông nghiệp luôn được xem là một ngành then chốt và nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Vấn đề đặt ra cho sự phát triển của nông nghiệp hiện nay là phải chuyển dịch cơ cấu sản xuất sao cho nâng cao được hiệu quả sản xuất và năng suất lao động xã hội, hàng hóa phát triển. Tuy nhiên để thực hiện được mục tiêu đó đòi hỏi phải có một nguồn vốn lớn, ổn định

1.2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt đông tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp nông thôn tại NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang. Từ đó chỉ ra được những kết quả đạt được, những tồn tại cần được giải quyết và nguyên nhân của những tồn tại đó

Đề xuất hệ thống các giải pháp và kiến nghị nhằm tạo bước chuyển biến trong công tác tín dụng, không những tăng trưởng bền vững mà còn nâng cao chất lượng tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Phát triển hoạt động tín dụng phục vụ hộ sản xuất nông nghiệp tại NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang.

Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu tình hình hoạt động tín dụng trong lĩnh vực hộ sản xuất nông nghiệp nông thôn của NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang từ năm 2015 đến năm 2017.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trên cơ sở các học thuyết kinh tế, đặc biệt là học thuyết kinh tế chính trị Mác- Lê Nin.

Sử dụng phương pháp chỉ số, phương pháp so sánh, tổng hợp, thống kê phân tích để đưa ra những đánh giá và nhận định

2. Nội dung

2.1 Một số vấn đề cơ bản về tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp của ngân hàng thương mại

Tổng quan về hộ sản xuất nông nghiệp

Tín dụng và vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất nông nghiệp

Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp

Kinh nghiệm về tăng trưởng tín dụng phụ vụ hộ sản xuất của ngân hàng thương mại

2.2  Thực trạng hoạt động tín dụng phục vụ hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang.

Khái quát chung về tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang

Thực trạng tăng trưởng tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang

Đánh giá chung về tín dụng phục vụ hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang

2.3 Giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang

Định hướng về hoạt động tín dụng phục vụ hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang

Giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang

Một số kiến nghị

3. Kết luận

Trong những năm qua, nhận thấy vai trò quan trọng của hộ sản xuất trong sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung, cũng như sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn, nông dân nói riêng. Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ và phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HSXNN, trong đó phải kể đến là chính sách tín dụng. Bám sát chủ trương, đường lối của Nhà nước và xu hướng phát triển của thị trường, trong những năm qua, NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang đã chú trọng đầu tư, thỏa mãn ngày càng nhiều hơn nhu cầu vốn của HSXNN và coi đây là nhóm khách hàng chiến lược

4. Tài liệu tham khảo

Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang năm 2015, năm 2016 và năm 2017.

Báo cáo tổng kết chuyên đề tín dụng của NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang năm 2015, năm 2016 và năm 2017.

Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Giang.

Tài liệu liên quan

Bình luận