Luận văn ThS: Hiệu quả huy động vốn tiền gửi dân cư tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị

472 4

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #luận văn#luận án#tiểu luận#khóa luận#đồ án

Mô tả chi tiết

1. Mở đầu

1.1 Tính cần thiết của đề tài

Ngân hàng là một ngành kinh tế hết sức quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới ở nước ta hiện nay. Bằng các hoạt động của mình, Ngân hàng có thể huy động được nhiều nguồn vốn trong và ngoài nước để tăng nguồn vốn cho phát triển kinh tế. Trong điều kiện nước ta hiện nay, hệ thống Ngân hàng thương mại giữ vai trò quan trọng nhất trong việc làm trung gian giữa tiết kiệm và đầu tư, giữa các tác nhân thừa vốn và thiếu vốn. Vốn là một trong những yếu tố cơ bản đối với doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường. Với Ngân hàng, vai trò của nguồn vốn càng trở nên quan trọng do tính đặc biệt của Ngân hàng là kinh doanh quyền sử dụng tiền tệ. Vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng, là nguồn vốn chủ yếu trong hoạt động kinh doanh. Vì lí do đó mà quản lý và phát triển quy mô nguồn vốn đặc biệt là vốn huy động là vấn đề quan tâm hàng đầu của nhà quản lý Ngân hàng

1.2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Trên cơ sở những lý luận đó, tập trung nghiên cứu đánh giá hiệu quả huy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị.

Đề xuất những giải pháp tăng cường hiệu quả huy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị.

Nhiệm vụ nghiên cứu các nội dung trong phần mục đích đặt ra

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Những vấn đề lý luận về hiệu quả hoạt động huy động tiền gửi dân cư tại NHTM và thực tiễn huy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Trị.

Phạm vi nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu: Luận văn tập trung phân tích các số liệu về tình hình hoạt động, tình hình huy động cũng như hiệu quả huy động tiền gửi dân cư của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Trị.

Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Trị

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp duy vật biện chứng là phương pháp chung nhất, là cơ sở cho các phương pháp nghiên cứu khách quan và chi phối toàn bộ hoạt động nghiên cứu của đề tài. Sử dụng phương pháp này xem xét, giải quyết các vấn đề nghiên cứu một cách khoa học, logic và khách quan. Đối tượng nghiên cứu đề tài được đặt ra trong mối quan hệ tác động qua lại với các hiện tượng, quy luật và với các tổ chức kinh tế khác

Các tài liệu thu thập được phân tích bằng các phương pháp chỉ số, phương pháp so sánh theo các chỉ tiêu khác nhau, nhằm mô tả, phân tích đặc điểm về huy động vốn tiền gửi trong dân cư của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị trong thời gian nghiên cứu. Ngoài ra, các số liệu còn được tổng hợp, hệ thống hóa bằng các kĩ thuật phân tích thống kê và các phương pháp liên quan khác

1.5 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

Về lý luận: Luận văn hệ thống hóa những lý luận cơ bản về hoạt động huy động tiền gửi dân cư của NHTM.

Về thực tiễn: Luận văn đã đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động huy động tiền gửi dân cư của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị, qua đó nêu ra những thành tựu đã đạt được và những hạn chế tồn tại. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp có thể áp dụng tại chi nhánh để khắc phục những tồn tại và hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn dân cư trên địa bàn

2. Nội dung

2.1 Cơ sở khoa học về huy động vốn và hiệu quả huy động vốn tiền gửi dân cư của Ngân hàng thương mại

Huy động vốn của ngân hàng thương mại

Huy động tiền gửi dân cư của ngân hàng thương mại

Kinh nghiệm huy động vốn dân cư của một số ngân hàng

2.2 Thực trạng về hiệu quả huy động vốn tiền gửi dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị

Khái quát chung về BIDV Quảng Trị

Thực trạng hiệu quả huy động tiền gửi dân cư tại BIDV – Quảng Trị giai đoạn 2014 - 2016

Đánh giá chung thực trạng hoạt động huy động tiền gửi dân cư tại BIDV Quảng Trị

2.3  Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị

Định hướng hoạt động huy động vốn tiền gửi dân cư của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi dân cư tại ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Tỉnh Quảng Trị

Kiến nghị

3. Kết luận

Công tác huy động vốn, đặc biệt là huy động tiền gửi dân cư là một khâu quan trọng trong hoạt động kinh doanh của NHTM, tạo nguồn lực để ngân hàng mở rộng kinh doanh, đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, với khả năng huy động vốn của các ngân hàng hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế và gặp nhiều khó khăn do sự biến động của nền kinh tế trong và ngoài nước, tâm lý khách hàng và những nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng. Do đó, các NHTM rất cần có những biện pháp, chính sách hợp lý để huy động, khai thác hiệu quả nguồn tiền gửi dân cư cũng như cần có sự hỗ trợ và tạo điều kiện đồng bộ, kịp thời từ Chính phủ, NHNN Việt Nam và các cơ quan ban ngành liên quan

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Đăng Dờn (2011), Quản trị NHTM hiện đại, Nxb.Phương Đông, TP Hồ Chí Minh.

Edward W.Reed (2004), Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê.

Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, Nxb.Thống kê, Hà Nội.

Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Thế Khải, Phạm Quốc Khánh và Nguyễn Thị Hoài Thu (1999), Marketing dịch vụ tài chính, Nxb. Thống kê

Tài liệu liên quan

Bình luận