Đồ án tốt nghiệp Áp dụng kỹ thuật trong Big Date vào lưu trữ dữ liệu

173 1

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #đồ án#luận văn#big date#báo cáo thực tập

Mô tả chi tiết

CHƢƠNG 1: CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ DỮ LIỆU LỚN .................................. 9
1.1 Công nghệ nền tảng áp dụng cho Big data .................................................. 9
1.1.1 Tìm hiểu các thành phần công nghệ Big data........................................ 9
1.1.2 Ảo hóa và hỗ trợ tính toán phân tán..................................................... 16
1.1.3 Kiểm tra đám mây và Big data ............................................................ 24
1.2 Quản lý dữ liệu lớn..................................................................................... 36
1.2.1 Cơ sở dữ liệu hoạt động....................................................................... 36
1.2.2 Thiết bị và kho dữ liệu lớn................................................................... 49
CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU VĂN BẢN.................................. 51
2.1 Khám phá dữ liệu phi cấu trúc................................................................... 51
2.2 Tìm hiểu về phân tích văn bản................................................................... 52
2.3 Phân tích và kỹ thuật khai thác .................................................................. 54
2.3.1 Tìm hiểu thu thập thông tin.................................................................. 56
2.3.2 Nguyên tắc phân loại ........................................................................... 57
2.4 Đƣa kết quả cùng với dữ liệu có cấu trúc .................................................. 57
2.5 Đƣa dữ liệu lớn sử dụng............................................................................. 58
2.6 Công cụ phân tích văn bản cho Big data ................................................... 60
2.6.1 Attensity............................................................................................... 60
2.6.2 Clarabridge........................................................................................... 60
2.6.3 IBM......................................................................................................

Tài liệu liên quan

Bình luận