TÌM HIỂU GIẢI THUẬT A SAO VÀ BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG

1,854 10

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #giải thuật#a sao#tìm đường

Mô tả chi tiết

BÁO CÁO BÀI TẬP CÁ NHÂN

HỌC PHẦN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Đề tài

TÌM HIỂU GIẢI THUẬT A SAO VÀ BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG

Sinh viên thực hiện : Nghiêm Đình Mừng

-----

I.Tìm hiểu giải thuật A*

II.Bài toán tìm đường (PathFinding)

1.Nêu bài toán

2.Mô tả bài toán

3.Ứng dụng giải thuật A * vào bài toán

III.Cài đặt chương trình

1.Giới thiệu chương trình

2.Cấu trúc chương trình

3.Hình ảnh mô tả

IV.Kết luậnCode demo: https://tailieuvip.com/code/javajsp/java-minh-hoa-giai-thuat-tim-duong-a-sao-bang-java-8005217

Tài liệu liên quan

Bình luận