Luận văn: Xây dựng thời khóa biểu cho các trường phổ thông

185 1

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #luận văn#luận án#đồ án#khóa luận

Mô tả chi tiết

1. Mở đầu

Ngày nay khoa học công nghệ đang phát triển với tốc độ nhanh chóng đặc biệt là ngành công nghệ thông tin.Có thể nói công nghệ thông tin đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta.Các phần mềm ứng dụng xử lý tính toán hoàn toàn bằng máy với tốc độ vô cùng nhanh . Với ứng dụng rộng rãi và hiệu quả ,các phần mềm hỗ trợ người dùng giải quyết những công việc khó khăn

2. Nội dung

2.1 Khảo sát hiện trạng

Sắp xếp lịch học cho học sinh 

  • Lịch học cụ thể cho từng khối lớp, từng lớp
  • Số tiết học chính, phụ đạo trong ngày, trong tuần của từng lớp (số tiết học phụ)

Sắp xếp lịch dạy cho giáo viên

  • Số tiết dạy tối đa trong một ngày, trong tuần.
  • Số ngày nghỉ trong tuần, thời gian nghỉ giữa các tiết dạy.

Sắp xếp phòng học 

  • Xếp phòng học cố định, phụ đạo cho từng lớp.
  • Xếp phòng học lý thuyết, thực hành và chức năng hợp lý.

Nhiều tính chất về TKB mà các trường học thường hay yêu cầu như:

  • Đảm bảo tuyệt đối không trùng- chéo tiết học, tiết dạy của các lớp và giáo viên.
  • Các tiết được xếp phải đảm bảo tuyệt đối các yêu cầu đặt ra ban đầu của người lập lịch, trong trường hợp không thể xếp được tiết nào đó máy sẽ đặt tiết này ra danh sách các tiết chưa xếp được của lớp đó để xử lý sau

2.2 Cách thức làm việc đối với chương trình

Thực hiện các thao tác đổi tiết học trong từng lớp học cho hợp lý với TKB của giáo viên, lớp học. Bước này quyết định rất nhiều đến tính đẹp của TKB, nhà trường nên tạo điều kiện để các chuyên gia lập TKB của trường mình tham gia vào bước này vì họ sẽ là người xử lý rất thạo những tình huống tế nhị của TKB và họ có rất nhiều mẹo xử lý các tình huống chuyển đổi tiết sao cho hợp lý

2.3 Thiết kế giao diện

Thiết kế giao diện chính của chương trình

Form đăng nhập

Form nhập thông tin trường

Form Nhập thông tin phòng học

Form Nhập danh sách lớp

Form nhập thông tin giáo viên

3. Kết luận

Sau một thời gian tích cực làm việc, nghiên cứu của các thành viên trong nhóm cộng với sự hướng dẫn, đóng góp nhiệt tình của thầy giảng dạy bộ môn “Phân tích thiết kế phần mềm” là thầy Nguyễn Minh Quý thì nhóm tôi cũng đã hoàn thành bản báo cáo của mình với chủ đề là “Phân tích thiết kế phần mềm hỗ trợ sắp xếp thời khoá biểu cho trường Phổ thông”. Nội dung Bản báo cáo đã đề cập tới một số vấn đề như sau: Khảo sát thực tế hiện trạng việc sắp xếp thời khoá biểu của các trường Từ đó, thấy được những mặt còn tồn tại, thiếu sót và xây dựng, phát triển nên hệ thống mới khắc phục được những điều đó nhờ sự trợ giúp đắc lực của công nghệ thông tin. 

Nội dung

Đề Tài: Xây dựng thời khoá biểu cho các trường phổ thôngMục lục Lời nói đầu ......................... ............................................................................... 2 Giới thiệu đề tài ............................................................................................3 Khảo sát hiện trạng ............................................................................................ 4 Thông tin đàu vào .............................................................................................. 5 Lưu đồ thuật toán 6 Phân tích các chức năng .................................................................................... 7 Biểu đồ phân cấp chức năng .............................................................................. 9 Biểu đồ luồng dữ liệu ......................................................................................... 10 Biểu đồ quan hệ ............................................................................................13 Biểu đồ E/R.......................... .............................................................................. 14 Thiết kế cơ sở dữ liệu ......................................................................................... 15 Thiết kế giao diện 16 Kết quả hệ thống tạo ra ....................................................................................... 23 Kết luận............... ............................................................................................25LỜI NÓI ĐẦU Ngà y n a y khoa học côn g n ghệ đan g phá t triển với tốc độ n hanh chón g đặc b iệ t là n gàn h côn g n ghệ thôn g tin .Có thể nó i c ôn g n gh ệ thôn g tin đón g va i trò vô cùn g quan trọn g tron g đời sốn g của chún g ta .Các phần mề m ứn g dụn g xử lý tín h to án h oàn toàn bằn g má y với tốc độ vô c ùn g nhan h . Với ứn g d ụn g rộn g rã i và h iệu qu ả ,các phầ n mề m h ỗ trợ n gười dù n g giả i qu yế t n hữn g cô n g việc khó khăn . Hiệ n na y nề n giáo dục nước ta n gà y c àn g phá t triển ,có n h iều trườn g học được xâ y dựn g và s ố lượn g h ọc s inh n gà y càn g tăn g.Vì vậ y sắp xếp th ời khoá b iểu cho các trườn g học là mộ t c ôn g việc qua n trọ n g.Đó là mộ t côn g việc mà bấ t kì trườn g học nào cũn g cần quan tâ m.Nế u như kh ôn g có các phần mề m h ỗ trợ xếp th ời kho á b iểu th ì côn g việ c n à y càn g trở lê n khó khăn .Vì vậ y c h ún g tô i lựa chọn đề tà i “Sắp xếp thời khoá biểu c ho các trường phổ t hông” với mo n g muố n giả i qu yế t được nh ữn g khó khăn nà y. T ro n g đề tà i nà y,mặ c dù chún g tô i đã cố gắn g rấ t n h iều nhưn g vẫn còn nh iều th iếu x ó t.Rấ t mo n g thầ y và c ác bạn góp ý để đề tà i nà y đ ược hoà n th iện hơn .GIỚI THIỆU ĐỀ TÀ I Tên đề tài: PHÂN T ÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀ M "HỖ TRỢ SẮP XẾ P THỜI KHOÁ BIỂ U CHO CÁC TRƯỜ N G PHỔ TH ÔN G" Các yêu cầu của đề tài: + Có khả năng tra cứu, in ấn đa dạng. Có khả năng hỗ trợ người dùng chỉnh sửa bằng tay. + Có khả năng áp dụng rộng rãi. + Giao diện chương trình bằng tiếng Việt, đơn giản, dễ sử dụng, có thể chạy trên các Hệ điều hành Win 9X, Win 2K.I - KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG: 1. Sắp xếp lịch học cho học sinh : - Lịch học cụ thể cho từng khối lớp, từng lớp. - Số tiết học chính, phụ đạo trong ngày, trong tuần của từng lớp (số tiết học phụ 2. Sắp xếp lịch dạy cho giáo viên - Số tiết dạy tối đa trong một ngày, trong tuần. - Số ngày nghỉ trong tuần, thời gian nghỉ giữa các tiết dạy. 3. Sắp xếp phòng học : - Xếp phòng học cố định, phụ đạo cho từng lớp. - Xếp phòng học lý thuyết, thực hành và chức năng hợp lý. Nhiều tính chất về TKB mà các trường học thường hay yêu cầu như: - Đảm bảo tuyệt đối không trùng- chéo tiết học, tiết dạy của các lớp và giáo viên. - Các tiết được xếp phải đảm bảo tuyệt đối các yêu cầu đặt ra ban đầu của người lập lịch, trong trường hợp không thể xếp được tiết nào đó máy sẽ đặt tiết này ra danh sách các tiết chưa xếp được của lớp đó để xử lý sau - Cho phép chọn những tiết trên một buổi học nào đó để họ Hội đồng Nhà trường -Những môn học yêu cầu có một buổi học 2 tiết xếp liền nhau xử lý tốt; -Bạn có thể yêu cầu các tiết tránh dạy cho các môn học, cho các giáo viên;-Mỗi tổ chuyên môn có thể được chọn tiết nghỉ dạy chung để làm việc riêng của tổ -Mỗi giáo viên dạy được chọn 01 ngày nghỉ cho mình; -Có chế độ lựa chọn tiết chào cờ, tiết sinh hoạt lớp. II . THÔNG TIN ĐẦU VÀO : 1. Thông tin về trường : + Tên trường. + Địa chỉ. 2. Nhập khoá học và học kỳ cần sắp xếp thời khoá biểu : 3. Nhập danh sách phòng học: + Tên phòng. + Chức năng của phòng (lý thuyết, thực hành). 4. Nhập danh sách giáo viên : + Thông tin về giáo viên (họ tên, mã GV, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, ghi chú). 5. Nhập các môn học : + Tên môn học. + Thuộc tính của môn (môn tự nhiên, xã hội, là môn chính hay phụ). + Số tiết học chuẩn của môn trong tuần.+ Ràng buộc giữa các môn học ( có một cặp xếp liền, chỉ học một tiết một ngày, không học vào tiết nào, chỉ học vào tiết nào, học cách ngày, học không quá 2 tiết một ngày, học vào đầu tuần hay cuối tuần ...) 6. Nhóm giáo viên + Tên nhóm, môn dạy (được lấy từ danh sách các môn học) + Danh sách các thành viên (được lấy từ danh sách giáo viên). 7. Yêu cầu đối với giáo viên: + Số tiết dạy tối đa trong một buổi, một tuần + Thời gian dạy (sáng, chiều, thời điểm bắt đầu và kết thúc), số ngày nghỉ trong tuần. III.Lưu đồ thuật toán của chương trình Modul lùa chän, s¾p xÕp TKB Thêi khãa biÓu ®· ®­îc tù ®éng xÕp b»ng m¸y M«đun nhËp c¸c d÷ liÖu ®Çu vµo: - Th«ng tin vª tr-êng - danh s¸ch phßng häcTinh chØnh TKB Söa lçi Bæ sung Tra cøu TKB: Theo líp Theo tªn GV Theo m«n häc Theo phßng häc In ¸nTKB In theo tªn GV In theo tªn líp In theo tªnCách thức làm việc đối với chương trình : -Cập nhật các danh mục: Lớp học, Môn học, Giáo viên. -Sau khi đã có các danh sách Môn học, Lớp học, Giáo viên giảng dạy hãy thực hiện lập bảng phân công giảng dạy. -Thực hiện các thao tác sắp xếp, kiểm tra tính đúng đắn dữ liệu trên bảng phân công giảng dạy một cách đầy đủ. -Thực hiện tính năng Lập TKB tự động. Sau bước này bạn sẽ có một TKB do máy lập, TKB này thoả mãn những yêu cầu đặt ra, tuy nhiên còn phụ thuộc vào bộ điều kiện ban đầu. -Tiếp theo bạn có thể tra cứu và chỉnh sửa TKB cho thật hợp lý với trường học mình bằng chức năng Tra cứu- Tinh chỉnh TKB. -Thực hiện các thao tác đổi tiết học trong từng lớp học cho hợp lý với TKB của giáo viên, lớp học. Bước này quyết định rất nhiều đến tính đẹp của TKB, nhà trường nên tạo điều kiện để các chuyên gia lập TKB của trường mình tham gia vào bước này vì họ sẽ là người xử lý rất thạo những tình huống tế nhị của TKB và họ có rất nhiều mẹo xử lý các tình huống chuyển đổi tiết sao cho hợp lý. -Sau khi đã chỉnh lý xong TKB, thực hiện in TKB của toàn trường, của các tổ chuyên môn, của từng giáo viên giảng dạy và có thể tự tạo ra các TKB theo ý muốn. IV . PHÂN TÍCH CÁC CHỨC NĂNG : 1. Chức năng quản lý User. - Mô tả: Quản lý tài khoản người sử dụng. - Thông tin vào: Nhập tên tài khoản và mật khẩu.- Thông tin ra: Kết quả đăng ký. 2 . Chức năng nhập thông tin: - Thông tin vào: Các thông tin cơ bản về yêu cầu của khách hàng. - Thông tin ra: Đưa ra các danh sách phòng học, lớp học, giáo viên, môn học và thông tin về trường học. + Nhập thông tin về trường học : - Mô tả: Cung cấp thông tin về trường học. - Các sự kiện: Thay đổi về địa chỉ, số điện thoại. + Nhập danh sách phòng học : - Mô tả : Cung cấp các thông tin về phòng học như tên phòng, mã phòng ... + Nhập danh sách lớp học : -Mô tả: Cung cấp thông tin về lớp học. + Nhập danh sách giáo viên: - Mô tả: Cung cấp các thông tin về giáo viên như tên, mã GV, địa chỉ, số điện thọai ... + Nhập danh sách môn học : - Mô tả : Cung cấp các danh sách về môn học. 3- Chức năng lựa chọn sắp xếp: - Mô tả: Sau khi lựa chọn các mục ta có thể sắp xếp thời khóa biểucho từng môn học, cho giáo viên, lớp học. - Thông tin vào: Thông tin đã nhập. - Thông tin ra: Danh sách các thông tin đã được sắp xếp. - Các sự kiện: Các thông tin mới được cập nhật ... + Xếp cho môn học: - Mô tả: Sắp xếp các thông tin có liên quan đến môn học. - Các sự kiện: Thay đổi các ràng buộc về môn học. + Xếp cho giáo viên : - Mô tả: Lựa chọn các ràng buộc cho giáo viên. + Xếp cho lớp học : - Mô tả: Lựa chọn các ràng buộc cho lớp học. 4 - Chức năng tinh chỉnh : - Mô tả: Sửa đổi và bổ sung các thông tin cần thiết. - Thông tin vào: Thay đổi các thông tin. - Thông tin ra: Các thông tin đã được thay đổi. + Xóa thông tin : - Mô tả: Xóa các thông tin không cần thiết. + Bổ sung thông tin : - Mô tả: Thêm các thông tin mới được cập nhật.+ Thay đổi thông tin : - Mô tả: Thay đổi các thông tin cần sửa. 5- Chức năng tra cứu: - Mô tả: Người đọc có thể tra cứu các thông tin cần thiết. + Hiển thị thời khóa biểu toàn trường. + Tra cứu theo bộ môn. + Tra cứu theo giáo viên + Tra cứu theo lớp học. + Tra cứu theo phòng học. 6 - Chức năng in ấn - Mô tả: In thời khoá biểu cho toàn trường, cho giáo viên, cho lớp học, cho phòng học .. V.Biểu đồ phân cấp chức năng LẬP THỜI KHOÁ BIỂU Quản lý user Nhập thông tin Chỉnh sửa Tra cứu In ấn Đăng nhập Nhập thông sắp xếp Xoá thông tin Hiển thị TKB In TKB toàn SX môn họcInVI.Biểu đồ luồng dữ liệu mức0 dữ liệu bổ sung thông tin sửa đổi kết quả đăng nhập kết quả tra cứu kết quả in ấn dữ liệu đầu vào Thông tin đăng nhập Chương trình lập TKB Người sử dụngMức 1 Thiết bị lưu trữ Dữ liệu đầu vào Dữ liệu bổ sung Đăng nhập Kq đăng nhập Thông tin sửa đổi Nhập TT Sắp xếp Chỉnh sửa Quản lý user Tra cứu In ấn Người sử dụngthông tin đăng nhập kết quả đăng nhập thuộc tính môn học giáo viên lớp học tiết học thiết bị lưu trữ Quản lý user Sắp xếp mức 2 Người sử dụngthông tin cần xoá thiết bị lưu trữ thông tin cần sửa dữ liệu bổ danh sách phòng danh sách môn học Chỉnh sửa Người sử dụngTra cứu Người sử dụng Tra cứu Thiết bị lưu trữ TKB lớp học TKB GV TKB phòng học TKB môn học TKB toàn trườngmức 3 danh sách môn học số tiết chính phụ học vào tiết nào Xếp môn học Người sử dụngthiết bị lưu trữII.Mô hình thực thể liên kết LỚP HỌC PHÒNG HỌC THỜI KHOÁ BIỂU GIÁO VIÊN MÔN HỌCMã GV Địa chỉ ngày sinh Tiết Giảng d ạy M ôn Tiết học Lớp Phòng Dạy môn Tên môn Mã môn Tính chất Phòng Lớp Tiết Vị trí Tên học tại Môn GV Tiết Tên lớp Mã lớp LỚP HỌC GIÁO VIÊN THỜI KHOÁ BIỂU MÔN HỌC PHÒNG HỌC Tuổi điện thoại Sĩ số Mã phòngIX - THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1) Bảng giáo viên Tên trường Kiểu Kích thước Ghi chú MaGV Varchar 10 Mã giáo viên TenGV Nvarchar 50 Tên giáo viên DC Nvarchar 50 Địa chỉ NS datetime 8 Ngày sinh SDT varchar 10 Điện thoạiMaLop varchar 10 Mã lớp MM Varchar 10 Mã môn GT varchar 4 Giới tính 2) Bảng lớp:3) Bảng môn học MaLop Varchar 10 Mã lớp TenLop Nvarchar 10 Tên lớp SS Smallint 2 Sĩ số MP varchar 10 Mã phòng MM varchar 10 Mã môn Tên trường Kiểu Kích thước Ghi chú MM varchar 10 Mã môn TenMon Nvarchar 10 Tên môn TT varchar 10 Thuộc tính4)Bảng Phòng Học: Tên trường Kiểu kích thước Ghi chú MP varchar 10 Mã phòng TP nvarchar 10 tên phòng CN varchar 20 chức năngX - THIẾT K Ế GI AO DIỆN : 1 ) Thiết kế g ia o diện chí nh c ủa chươ ng trình:2 ) F or m đă ng n hậ p :3) For m nhập t hông tin trường : 4) For m N hập t hông ti n phòng học :5) For m N hập da n h sách lớp : 6) For m nhập t hông tin giáo viên :8) Form nhập da nh sác h môn học :11) F or m N hập ràng b uộc13) Kiểm tra tính L ogic : 1 4) Form tự động sắp thời k hoá biểu :XI - KẾT QUẢ HỆ THỐN G TẠO RA : 1) Thời khoá biểu của toàn trườn g: 2) Thời khoá biểu cho giáo v iên :3) Thời khoá biểu cho lớp học : 4) Thời khoá biểu phòng học :XII - KẾT LUẬN Sau một thời gian tích cực làm việc, nghiên cứu của các thành viên trong nhóm cộng với sự hướng dẫn, đóng góp nhiệt tình của thầy giảng dạy bộ môn “Phân tích thiết kế phần mềm” là thầy Nguyễn Minh Quý thì nhóm tôi cũng đã hoàn thành bản báo cáo của mình với chủ đề là “Phân tích thiết kế phần mềm hỗ trợ sắp xếp thời khoá biểu cho trường Phổ thông”. Nội dung Bản báo cáo đã đề cập tới một số vấn đề như sau:  Khảo sát thực tế hiện trạng việc sắp xếp thời khoá biểu của các trường Từ đó, thấy được những mặt còn tồn tại, thiếu sót và xây dựng, phát triển nên hệ thống mới khắc phục được những điều đó nhờ sự trợ giúp đắc lực của công nghệ thông tin.  Phân tích thiết kế phần mềm hỗ trợ sắp xếp thời khoá biểu bao gồm các công việc: 1 - Phân tích phương thức hoạt động của các chức năng của hệ thống mới. 2 - Phân tích về biểu đồ luồng dữ liệu. 3 - Phân tích biểu đồ quan hệ. 4 - Thiết kế giao diện.  Lựa chọn ,sử dụng ngôn ngữ để xây dựng lên phần mềm này là Microsoft Visual C# Trong quá trình nghiên cứu và xây dựng lên hệ thống thì nhóm tôi cũng đã có tham khảo một số tài liệu của những anh chị học cùng ngành học khoá trên. Mặc dù nhóm cũng đã rất cố gắng nhưng bản báo cáo này vẫn còn có nhiều thiếu sót, chúng tôi rất mong được sự đóng góp, chỉ bảo của quý thầy cô và các bạn. Xin chân thành cảm ơn!Hưng Yên, ngày 5 tháng 6 năm 2007

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận