[Java] Minh Hoạ Giải Thuật Tìm Đường A Sao Bằng JAVA

2,904 3


Phí tải: 200 xu (1 xu = 1.000đ)


Danh mục Source Code
Chuyên mục Java/JSP
Loại file zip
Dung lượng 1 MB

Chú ý: Được tải tối đa 5 lần sau mỗi lần mua, xem chi tiết tại đây

Mô tả chi tiết

Trong khoa học máy tính, A* ( đọc là A sao) là một thuật toán tìm kiếm trong đồ thị. Thuật toán này tìm kiếm một đường đi từ một nút khởi đầu tới một nút đích cho trước ( hoặc tới một nút thỏa mãn điều kiện đích). Thuật toán này sử dụng một “đánh giá heuristic” để xếp loại từng nút theo ước lượng về tuyến đường tốt nhất đi qua nút đó. Thuật toán này duyệt các nút theo thứ tự của đánh giá heuristic này. Do đó, thuật toán A* là một ví dụ của tìm kiếm theo lựa chon tốt nhất (best-first search).


Thuật toán A* được mô tả lần đầu vào năm 1986 bởi Peter Hart, Nils Nilson,
Và Bertram Raphael. Trong bài cáo của họ, thuật toán được gọi là thuật toán A; khi sử dụng thuật toán này với một đánh giá heuristic thích hợp sẽ thu được hoạt động tối ưu, do đó mà có tên A*.

---

Hướng dẫn cài đặt:

Chạy Project bằng Netbean hoặc các trình biên dịch Java .


 

Bình luận