Đồ án tốt nghiệp Các phương pháp điều khiển tương tranh và truy cập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán

101 0

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #đồ án#tiểu luận#luận văn#báo cáo

Mô tả chi tiết

Trong đồ án tốt nghiệp này em nghiên cứu và tìm hiểu nội dung “Các
phương pháp điều khiển tương tranh và truy cập dữ liệu trong cơ sở đữ liệu
phân tán”.
Nhằm hiểu rõ vấn đề tương tranh, cách thức điều khiển tương tranh và truy
cập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán để đảm bảo sự nhất quán của dữ liệu khi
có các thao tác tác động lên cơ sở dữ liệu.
Đồ án được chia thành 3 chương:
Chương 1: Tìm hiểu một số đặc điểm của cơ sở dữ liệu phân tán.
Chương 2: Giới thiệu về các thao tác truy cập đến cơ sở dữ liệu phân tán.
Chương 3: Timg hiểu các phương pháp điều khiển tương tranh và truy cập
dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán.

Tài liệu liên quan

Bình luận