Câu hỏi

thu trần

11 tháng trước

Trả lờiDanh sách câu trả lời

Nguyễn Thị Hương

11 tháng trước

Ex 2:

1. What would you like to drink?

- I'd like a glass of orange juice.

2. How much water do you drink every day?

- I drink three bottles.

3. What would you like to eat?

- I'd like a sandwich.

4. How many bananas does she eats every day?

- She eats three bananas.

5. What would you like to eat?

- I'd like a package of biscuits.

Ex 3:

1 -e

2-d

3-a

4-b

5-c