Download Luận văn ThS: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP Xây dựng công trình và đầu tư Địa ốc Hồng Quang1. Mở đầu

1.1 Giới thiệu luận văn

Tại Việt Nam, TPHCM là một trong những thành phố đi đầu trong việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với các ngành kinh tế khác, ngành kinh doanh xây dựng đã góp phần tạo nên hình ảnh hiện đại văn minh của thành phố. Công ty Cổ phần Xây dựng công trình & Đầu tư Địa ốc Hồng Quang là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản. Với hy vọng sẽ góp một phần vào sự phát triển, gia tăng năng lực của công ty thông qua yếu tố con người và được sự đồng ý của Ban lãnh đạo công ty tôi chọn đề tài “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang” làm luận văn tốt nghiệp sau đại học của mình.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu công ty. Các giải pháp nhằm thu hút, đào tạo và duy trì nguồn nhân lực.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là ngành xây dựng cơ bản

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là phân tích và đánh giá về nguồn nhân lực hiện tại của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang.

Luận văn sẽ giới hạn ở các vấn đề mang tính lý luận và đề ra các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực có thể thực hiện được tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang.

1.4 Phương pháp nghiên cứu đề tài

Luận văn được thực hiện bằng các phương pháp chủ yếu là thống kê, điều tra, phân tích và tổng hợp. Thông tin và số liệu thu thập dựa trên hệ thống lưu trữ hồ sơ của công ty. Số liệu có từ nhiều nguồn như: điều tra trực tiếp, tham khảo ý kiến các chuyên gia và người có kinh nghiệm

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực.

Khái niệm về nguồn nhân lực 

Vai trò và ý nghĩa của nguồn nhân lực

Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực

Những kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực

2.2 Thực trạng về hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang

Sơ lược về Công ty CP Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang

 

Phân tích các hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang

Đánh giá về hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang

2.3 Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang

Quan điểm xây dựng các giải pháp

Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang

3. Kết luận

Với các mục tiêu như ban đầu đã đề ra, luận văn nghiên cứu đã thực hiện được các nội dung chính sau: Tập trung nghiên cứu các tài liệu về phát triển nguồn nhân lực và trên cơ sở đó rút ra một số kinh nghiệm áp dụng trong thực tiễn của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang. Xem xét và phân tích các chính sách phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang đang áp dụng kết hợp với việc thu thập, phân tích các số liệu cần thiết để có cái nhìn tổng quát về phát triển nguồn nhân lực của công ty. Tiến hành điều tra, phỏng vấn các nhà lãnh đạo và nhân viên trong công ty để làm sáng tỏ hơn về tình hình phát triển nguồn nhân lực của công ty. Trên cơ sở các số liệu đã có, luận văn trình bày các giải pháp phát triển nguồn nhân lực của công ty trong thời gian tới.


Liên hệ Admin để có thêm trợ giúp

Về các lỗi download tài liệu, lỗi cài đặt source code

Phản ánh về các link lỗi để đội ngữ Admin chỉnh lại